Δημόσιος Τομέας

Στην ενότητα "Δημόσιος Τομέας" μπορείτε να δείτε τα γραφήματα που αφορούν τις πράξεις του Δημόσιου Τομέα.

Στο πρώτο γράφημα "Προϋπολογισμός Ενταγμένων Πράξεων ανά Πρόσκληση", παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός όλων των πράξεων που έχουν ενταχθεί σε κάθε μια από τις προσκλήσεις του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση. Με κύλιση (mouse over) πάνω στην μπάρα κάθε πρόσκλησης μπορείτε να δείτε τον τίτλο της πρόσκλησης  και τον συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων σε αυτήν πράξεων. Επιπρόσθετα, πατώντας πάνω στην κάθε μπάρα μπορείτε να δείτε την ανάλυση του προϋπολογισμού (Ψηφιακή Σύγκλιση και κάθε Π.Ε.Π.)

Στο δεύτερο γράφημα  "Οι δικαιούχοι με τους 10 μεγαλύτερους αθροιστικά προϋπολογισμούς" ,παρουσιάζονται οι φορείς με τους 10 μεγαλύτερους προϋπολογισμούς ενταγμένων πράξεων .

Τα στοιχεία ΟΠΣ που απεικονίζουν μέσω των γραφημάτων την πορεία προόδου των δράσεων του δημοσίου τομέα ανανεώνονται σε καθημερινή βάση.