Ειδική Γραμματεία

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της εποπτείας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ) και "Κοινωνία της Πληροφορίας" (το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης, από το Γ ΚΠΣ), καθώς και της προώθησης της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας, αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης.

Η υλοποίηση των ανωτέρω, κατόπιν της έκδοσης προσκλήσεων και κρατικών ενισχύσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, πραγματοποιείται από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, Γραμματείες, Εποπτευόμενοι Φορείς) και από τις επιχειρήσεις/ ιδιώτες, ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο κάθε δράσης. Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού δεν αποτελεί φορέα υλοποίησης δράσεων αλλά συνεπικουρεί τους δικαιούχους του προγράμματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.