Πρωτοβουλία Jeremie

Περιγραφή

Η πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises – Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές ως μεσαίες επιχειρήσεις) παρέχει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διαμέσου των εθνικών και περιφερειακών Διαχειριστικών Αρχών τους, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με ίδια κεφάλαια, δάνεια ή εγγυήσεις, μέσω ενός ταμείου ανακυκλούμενων πιστώσεων («Ταμείο Χαρτοφυλακίου»), το οποίο λειτουργεί ως κεντρικός φορέας διοχέτευσης των πόρων (fund of funds). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο ανήκει στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, από τους πόρους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 150εκ € διατίθενται στην πρωτοβουλία Jeremie, με σκοπό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη μιας στοχευμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, το μοντέλο οικονομικής στήριξης που πρόκειται να ακολουθηθεί διακρίνεται στα παρακάτω επιμέρους είδη ενισχύσεων:

  • Συγχρηματοδότηση δανείων κατά 50% επιμερίζοντας το ρίσκο: Αυτό το προϊόν είναι το μόνο «τραπεζικό» μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος. Σκοπός είναι η συγχρηματοδότηση επιχειρηματικών δανείων (investments loans) από Ελληνικές Τράπεζες κατά 50%, ενώ επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν όχι μόνο οι δαπάνες εξοπλισμού αλλά και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν πρόκειται για κρατικές εγγυήσεις αλλά για πραγματικό χρήμα στη ζήτηση ενός δανείου και μάλιστα σε τομείς υψηλότερου ρίσκου όπως αυτός της τεχνολογίας. Δείτε εδώ την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο "Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης για ICT" της Πρωτοβουλίας Jeremie. Η πρόσκληση έληξε 31/3/2011.
  • Seed capital: Aποσκοπεί στη χρηματοδότηση νέο-ϊδρυόμενων εταιριών στα πρώτα βήματά τους μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 400.000 ευρώ ανά εταιρία. Συνολικά θα διατεθούν έως 30εκ ευρώ μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου. Η σημασία αυτού του «προϊόντος» είναι ιδιαίτερη, καθώς θέτει τα θεμέλια για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας από την πρώτη μέρα, από το σημείο 0. Έξυπνες, καινοτόμες πρωτότυπες ιδέες/υπηρεσίες/προϊόντα με δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης, χωρίς να απαιτούν αρχική επένδυση από τον επιχειρηματία, μπορούν να βρουν διέξοδο μέσω της στήριξης από Επενδυτικά Κεφάλαια και να ξεκινήσουν τον αρχικό κύκλο δημιουργίας της επιχείρησης. Δείτε εδώ την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Εργαλείο «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» (Seed ICT Fund).
  • Early Stage ICT Fund: Στοχεύει να ανταποκριθεί στην απαίτηση για στήριξη των ολοένα αυξανόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας, μέσω της δημιουργίας επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds) για επενδύσεις στον τομέα αυτό. Έως 70εκ ευρώ πρόκειται να διατεθούν σε επιχειρήσεις με την μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια καινοτόμων επιχείρησεων, που ήδη δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας με εξωστρεφή και ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε διεθνές περιβάλλον. Οι επενδύσεις αυτές των επιχειρηματικών κεφαλαίων θα ξεκινούν από τις 400.000 και μπορούν να φθάνουν έως μερικά εκατομμύρια. Δείτε εδώ την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Εργαλείο ««Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» (Early Stage ICT Fund).
  • ICT venture capital fund: Στοχεύει στη δημιουργία ενός fund για επενδύσεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 30εκ ευρώ πρόκειται να διατεθούν σε επιχειρήσεις με την μορφή risk capital, δημιουργώντας ένα ICT venture capital fund για τη στήριξη πρωτοβουλιών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Προϋπολογισμός
150.000.000 €