Προσκλήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3614/2007, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Νόμο 3840/2010, επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των φορέων υλοποίησης (δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων με την θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων.

Η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται από τις Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 (Διαχειριστικές Αρχές/Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης), με την έκδοση σχετικού εγγράφου επιβεβαίωσης της επάρκειας του δικαιούχου, από τον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα. Διαζευκτικά είναι δυνατή η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429.»

Οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας υποβάλλουν αιτήσεις − φακέλους μετά πρόσκληση που τους απευθύνεται από αρμόδια Ειδική Υπηρεσία. Η επιβεβαίωση της επάρκειας πραγματοποιείται με διοικητικό έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου της αίτησης καθώς και με αυτοψία − επιθεώρηση, εφ’ όσον αυτή απαιτείται

Για να δείτε όλες τις προσκλήσεις διαχειριστικής επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, όπως επίσης και το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας πατήστε εδώ.