Πλαίσιο Δραστηριοποίησης

Το πλαίσιο δραστηριοποίησης της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, βάσει της ψηφιακής στρατηγικής που ακολουθείται, αναλύεται σε 5 βασικούς άξονες:

 1. Νέα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  • Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
  • Διαφάνεια και έλεγχος στις σχέσεις κράτους - πολίτη
 2. Ανάπτυξη Ευρυζωνικότητας
  • Αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN)
  • Ανάπτυξη Ευρυζωνικών δικτύων σε αγροτικές περιοχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Πολιτικές ενίσχυσης της ευρυζωνικής ζήτησης
 3. Ανταγωνιστικότητα
  • Κρατικές ενισχύσεις προς όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Ιδιωτικές επενδύσεις με χρήση των σύγχρονων μέσων (διαδίκτυο, κινητό, TV, κλπ) σε τομείς όπως ο Τουρισμός, η Υγεία, το Εμπόριο, ο Πολιτισμός, η Ενέργεια, κ.α.
  • Η πληροφορική, ένα εργαλείο επίτευξης της αναγκαίας πλέον εξωστρέφειας προϊόντων και υπηρεσιών
 4. Νέα Επιχειρηματικότητα
  • Στήριξη των start ups μέσω seed financing για πρώτη, ουσιαστικά, φορά στη χώρα μας
  • Ενίσχυση καινοτόμων επενδύσεων στην τεχνολογία (Semantic Web (Web 3.0), Μοbile Apps, Gaming, Augmented Reality, Social Media, Microelectronics, κ.α),
  • Συνέργειες με χρηματοπιστωτικούς φορείς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Eπενδύσεων, Διεθνή Funds, κ.α)
 5. Προσέλκυση Μεγάλων Επενδύσεων στο χώρο των ΤΠΕ
  • Κίνητρα για clustering επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Ενθάρρυνση ανάπτυξης πράσινων δράσεων (Green ICT)
  • Στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων για επενδύσεις στο χώρο του ICT (Δικτυακές, Υπολογιστικές Υποδομές