Μήνυμα Ειδικού Γραμματέα

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο μετεξέλιξης της κοινωνίας της πληροφορίας. Παράλληλα, οι πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία μιας δυναμικής, ανταγωνιστικής οικονομίας, βασισμένης στη γνώση και τις νέες τεχνολογίες.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης, θέτει ως κύριο άξονα δράσης το τρίπτυχο:

«Οικονομία – Κοινωνία – Ποιότητα Ζωής».
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υποδομών πληροφορικής και η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η αειφόρος ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η νέα Βιομηχανική πολιτική της χώρα περνάει και μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, θα συνδράμει στην Περιφερειακή Πράσινη Ανάπτυξη και θα τονώσει την κουλτούρα εξωστρέφειας, συμβάλλοντας και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πολιτών, o πολιτοκεντρικός προσανατολισμός μας στην ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών οριζόντιας διακυβέρνησης, η στήριξη παρεμβάσεων ηλεκτρονικής μετάδοσης γνώσης, αποσκοπούν να καταστήσουν τους πολίτες κοινωνούς της νέας ψηφιακής εποχής και όχι απόμακρους παρατηρητές της, εξασφαλίζοντας τη Διαφάνεια, τη Συμμετοχή, την Ποιότητα Ζωής.

Η χώρα μας, για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος, πρέπει να μετατρέψει το «Ελληνικό» σε «Παγκόσμιο», να μεταβεί από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» του σήμερα στον «Πολίτη της Πληροφορίας» του αύριο. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τον πρωτοπόρο υποστηρικτικό μηχανισμό, προκειμένου να γίνουν μεγάλες παρεμβάσεις για το Κράτος, Αυτό το εγχείρημα καλείται η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού να συνδράμει, υλοποιώντας με υπευθυνότητα και διαφάνεια το πρόγραμμά της.

Αντώνης Μαρκόπουλος