Ετήσιες Εκθέσεις

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συντάσσει κάθε έτος την Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος.

Η Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) μέσα στο Α΄ εξάμηνο του επομένου έτους. Στη συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση, βάσει του άρθρου 67 του Κανονισμού ΕΚ 1083/2006, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, που αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1260/1999, τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1828/8-12-2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αρ.1083/2006 του Συμβουλίου, και τον Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ267Α/3-12-2007) περί «Διαχείρισης Ελέγχου και Εφαρμογής Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».

Η δομή της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» βασίστηκε στην υποδεικνυόμενη δομή της σχετικής εγκυκλίου (με αρ. Πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΠΠ1332/23/05/2008), της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Έχουν επίσης ληφθεί υπ’ όψη οι σχετικές παρατηρήσεις των υπευθύνων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για να δείτε τις ετήσιες εκθέσεις του Ε.Π Ψηφιακής Σύγλισης πατήστε εδώ.