Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" συγκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ 203Β/8.2.2008 και ΦΕΚ Β577/3.4.2008. Η Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006 άρθρο 63-68, έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησής του.

Πρόεδρος της ΕπΠα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει οριστεί ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον πρόεδρο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ενέργειες και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορείτε να δείτε στα ΦΕΚ 203Β/8.2.2008 και ΦΕΚ Β577/3.4.2008

Για να δείτε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", να διαβάσετε τα θέματα που συζητήθηκαν, τις αποφάσεις που ελήφθησαν, καθώς και τα πλήρη πρακτικά πατήστε εδώ.