Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕΤΠΕ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) αποτελεί την εξέλιξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΔΟΤΠΕ), η οποία διαδέχθηκε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013".

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών συστάθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το άρθρο 20 του Ν. 4623/2019, (ΦΕΚ 134/τ.Α/09.08.2019) και υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.