Διάρθρωση – Στελέχωση Ειδικής Υπηρεσίας

Η ΕΥΔ Ε.Π «ΨΣ» συγκροτείται από έξι (6) μονάδες:

  1. Α.1   Προγραμματισμού
  2. Α.2   Αξιολόγησης Πράξεων ΕΣΠΑ
  3. Β1    Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
  4. Β2    Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων
  5. Γ       Επιτόπιων Επαληθεύσεων
  6. Δ      Οργάνωσης – Υποστήριξης

Δείτε την K.Y.A. Αναδιάρθρωσης Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Η στελέχωση της ΕΥΔ Ε.Π «ΨΣ» (όπως επίσης και των υπολοίπων Διαχειριστικών Αρχών) γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου 3614/2007, με μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στο οικείο Υπουργείο ή οικεία περιφέρεια, με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πρόσληψη νέου προσωπικού μέσω ΜΟΔ Α.Ε.