Τροποποίηση Πρόσκλησης 32

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/12/2011
Τροποποίηση Πρόσκλησης 32

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους δυνητικούς φορείς υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση 32 για την τροποποίηση αυτής.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκληση 32 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" αφορά την επέκταση και συνέχιση του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.