Σύνθετη Αναζήτηση

Θεματικές Ενότητες
Η σύνθετη αναζήτηση των προσκλήσεων πραγματοποιείται με βάση μια λέξη ή μια φράση, την κατάσταση, τον φορέα και τις θεματικές ενότητες. Μπορείτε να συνδυάσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια. Η επιλογή 'Δημιουργία RSS' σας επιστρέφει τα αποτελέσματα σε RSS

Σας ενδιαφέρει!

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 15.2 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Φορείς Πρότασης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός: 25.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 13.2 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε πράξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΕΛΛΗΝ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
Προϋπολογισμός: 15.000.000 €

Η ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 35 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση που αφορά σε πράξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 6.000.000 €

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμω, ανακοινώνουν απο κοινού, την έκδοση της Πρόσκλησης 34, προϋπολογισμού 201,5 εκ ευρώ, με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε λευκές αγροτικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», αποσκοπεί στην κάλυψη των αγροτικών περιοχών της χώρας με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας.

Φορείς Πρότασης: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 201.500.000 €

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, ανακοινώνει την έκδοση της Πρόσκλησης 33 προϋπολογισμού 7 εκ ευρώ, με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ (ΜΑΝ) ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ», η οποία αποσκοπεί στη λειτουργική και τεχνική ολοκλήρωση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ), τα οποία υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε τοπικό επίπεδο, σε φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος σε 68 πόλεις της χώρας

Φορείς Πρότασης: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 7.000.000 €

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, ανακοινώνει την έκδοση της Πρόσκλησης 32, προϋπολογισμού 175 εκ ευρώ, με τίτλο «Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», η οποία απευθύνεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αφορά την επέκταση και συνέχιση του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι.

Φορείς Πρότασης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 175.000.000 €

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανακοινώνουν την έκδοση της Πρόσκλησης 31, η οποία αφορά σε πράξεις φορέων πολιτισμού.

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Προϋπολογισμός: 60.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 30 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Αιρετών Περιφερειών.

Φορείς Πρότασης: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΙΡΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ε.Π. Ψ.Σ.
Προϋπολογισμός: 30.000.000 €

Η ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 29 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση που αφορά σε πράξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ) Α.Ε., Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
Προϋπολογισμός: 10.000.000 €

Πρόσκληση 28
[ Κλειστή ]

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 28 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".


Προϋπολογισμός: 60.000.000 €

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα