Σύνθετη Αναζήτηση

Θεματικές Ενότητες
Η σύνθετη αναζήτηση των προσκλήσεων πραγματοποιείται με βάση μια λέξη ή μια φράση, την κατάσταση, τον φορέα και τις θεματικές ενότητες. Μπορείτε να συνδυάσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια. Η επιλογή 'Δημιουργία RSS' σας επιστρέφει τα αποτελέσματα σε RSS

Σας ενδιαφέρει!

Πρόσκληση στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διακήρυξη για την Ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο του Έργου «Superfast Broadband»

Διακήρυξη διαγωνισμού της υπηρεσίας «Συντονισμός και διαχείριση έργου» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος – Κύπρου»

Δημόσια διαβούλευση WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Διακήρυξη Διαγωνισμού Μελέτες - Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΛΔΟ Α.Ε.)

Δημόσια διαβούλευση διακήρυξης για το έργο: «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης (Digital Media Center)»

Δημόσια διαβούλευση της πράξης: «Μελέτες - Επιχειρησιακός σχεδιασμός της νέας δομής της Δημόσιας Διοίκησης (Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.)»

Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της ΕΔΟΤΠΕ

Προς Δικαιούχους σχετικά με το κλείσιμο των Πράξεων του Ε.Π. Ψ.Σ.

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ολοκλήρωση Πράξεων ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

ΚΥΑ - Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Πράξεων ΠΔΕ έτους 2016

Οδηγίες Ολοκλήρωσης Πράξεων των ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013

Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Eνεργοποίηση ΕΣΠΑ 2014-2020 και Tακτοποίηση ΕΣΠΑ 2007-2013

Οδηγίες προς Δικαιούχους για υλοποίηση Πράξεων με Ίδια Μέσα

Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Ε.Π. Ψ.Σ.

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 39 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Διαχείρισης Αιμοδοσίας.

Φορείς Πρότασης: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.), ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.)
Προϋπολογισμός: 3.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 03.3 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Λειτουργία Υποστηρικτικής Δομής (ΜΟΔ Α.Ε.)

Φορείς Πρότασης: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
Προϋπολογισμός: 10.800.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 38 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΓΓΠΣ

Φορείς Πρότασης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 8.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 37.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε Ψηφιακές Υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Φορείς Πρότασης: Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)
Προϋπολογισμός: 52.000.000 €

Η ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης ΚΕ1 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Φορείς Πρότασης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός: 798.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 37 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε Ψηφιακές Υπηρεσίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ).

Φορείς Πρότασης: Ελληνικά Ταχυδρομεία Α. Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.)
Προϋπολογισμός: 29.640.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 18.2 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" που αφορά σε Ψηφιακές Υπηρεσίες του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Φορείς Πρότασης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Ε.)
Προϋπολογισμός: 4.500.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 03.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Φορείς Πρότασης: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 7.000.000 €

Η ΕΥΔ ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 36 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση που αφορά σε ψηφιακές υπηρεσίες των Ανεξάρτητων Αρχών

Φορείς Πρότασης: ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π.), ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (Ε.Α.Α.), ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΙΥΑ), ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ), ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός: 15.000.000 €

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ανακοινώνουν την έκδοση της Πρόσκλησης 31.2, η οποία αφορά σε πράξεις φορέων πολιτισμού.

Φορείς Πρότασης: ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Προϋπολογισμός: 15.000.000 €

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα