Σύνθετη Αναζήτηση

Θεματικές Ενότητες
Η σύνθετη αναζήτηση των προσκλήσεων πραγματοποιείται με βάση μια λέξη ή μια φράση, την κατάσταση, τον φορέα και τις θεματικές ενότητες. Μπορείτε να συνδυάσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια. Η επιλογή 'Δημιουργία RSS' σας επιστρέφει τα αποτελέσματα σε RSS

Σας ενδιαφέρει!

Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 46 - Ψηφιακές Υπηρεσίες διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, θέτοντας τους βασικούς στόχους όπως, - η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών βάσει των τοπικών αναγκών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, με την δημιουργία δράσεων ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για τη στήριξη έγκαιρων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας πολλαπλών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας και των πολιτών καθώς και, - η υποστήριξη και ο εκσυγχρονισμός δημοσίων υπηρεσιών με μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών, τον έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Καλούνται οι δυνητικοί φορείς πρότασης: • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, • ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ με αποκλειστικούς μετόχους Δημόσιους Φορείς και υποχρεωτικά μετόχους Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, και όπου θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: - να διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα, - να λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεων τους, - δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, - δεν διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους. Η προηγούμενη λειτουργία τους αποδεικνύεται με απολογισμό δράσης τους, επικυρωμένο από τη Γενική Συνέλευση ή ανάλογης μορφής όργανο ανάλογα με τα αναφερόμενα στο καταστατικό ή κάθε άλλο έγγραφο, δημοσιεύματα και πάσης φύσεως λοιπό υλικό που αποδεικνύει δημόσια δραστηριότητα.

Φορείς Πρότασης: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Προϋπολογισμός: 5.000.000 €

Παροχή στο επιβατικό κοινό ενός συνόλου αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των πολιτών ειδικά σε θέματα πληροφόρησης εντός και εκτός του οχήματος, επιτυγχάνεται μέσω των εγκατεστημένων εφαρμογών και της συλλογής ποικίλων δεδομένων (από τα οχήματα, τις στάσεις και τους αυτόματος πωλητές), καλύτερη διαχείριση του στόλου των λεωφορείων και του ανθρώπινου δυναμικού και γίνεται ο οικονομικός έλεγχος των εισιτηρίων και η διασύνδεση των αυτόματων πωλητών με το κεντρικό σύστημα του φορέα λειτουργίας (back-office συστήματα), μειώνοντας έτσι τα λειτουργικά κόστη και προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες.

Φορείς Πρότασης: ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ που έχουν μορφή ΑΕ (Ανώνυμης Εταιρείας) στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
Προϋπολογισμός: 14.000.000 €

Εκσυγχρονισμός δημοσίων υπηρεσιών, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών, τον έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις συναλλαγές μεταξύ Δημοσίου Τομέα και πολιτών όπου θα επιφέρει την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, ενισχύοντας την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών.

Φορείς Πρότασης: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.)
Προϋπολογισμός: 9.000.000 €

Η συστηματική και αυτοματοποιημένη παροχή πληροφοριακής υποστήριξης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ισότητας στην πρόσβαση, των υπηρεσιών υγείας που βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στην χρήση της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ).

Φορείς Πρότασης: Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας της Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ)
Προϋπολογισμός: 5.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 43 - Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ. (4η Τροποποίηση, Παράταση Υποβολής Προτάσεων).

Φορείς Πρότασης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 3.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 42 - Ανακληθέντα Έργα ΤΠΕ από το Ε.Π. Ψ.Σ.-σε στάδιο κατακύρωσης σύμβασης, (3η τροποποίηση).

Φορείς Πρότασης: ΚΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΕΚΟ, ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ., ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Προϋπολογισμός: 12.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 21.3 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» που στοχεύει στην υλοποίηση ψηφιακών δράσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής: • Ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής διαδραστικού εξοπλισμού. • Δημιουργία κινητών εργαστηρίων με σκοπό την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Φορείς Πρότασης: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 115.160.000 €

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ανακοινώνουν την έκδοση της Πρόσκλησης 41.2, η οποία αφορά σε εργασίες ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης για τη δημιουργία δημόσιου ηλεκτρονικού περιεχομένου, με ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας - Συμπληρωματική Πρόσκληση της Πρόσκλησης 41.

Φορείς Πρότασης: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. (ΕΥΕ)
Προϋπολογισμός: 8.000.000 €

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ανακοινώνουν την έκδοση της Πρόσκλησης 41, η οποία αφορά τη δημιουργία δημόσιου ηλεκτρονικού περιεχομένου με ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

Φορείς Πρότασης: Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες Υπουργείων, Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ.), Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε., Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Προϋπολογισμός: 3.000.000 €

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της 1η τροποποίησης της Πρόσκλησης 40 - Έργα ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση-με υπογεγραμμένη Νομική Δέσμευση

Φορείς Πρότασης: ΚΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΕΚΟ, ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ., ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Προϋπολογισμός: 90.000.000 €

Βρέθηκαν 94 αποτελέσματα