Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/06/2015
Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)

Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)

Είναι ο  τίτλος ενός σημαντικού έργου που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Αγροτών και των παραγωγικών και επιχειρηματικών συντελεστών της αγροτικής οικονομίας. Το έργο αποτελείται από καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που βασίζονται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και αποτελούν εφαλτήριο για τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) ως δικαιούχος και φορέας λειτουργίας του έργου  την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 διοργανώνει ημερίδα για την παρουσίασή του.

Η ημερίδα απευθύνεται προς  n όλους τους παραγωγικούς συντελεστές του αγροτικού τομέα (αγρότες, ενώσεις, οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, εταιρίες, επαγγελματίες, επιστήμονες καθώς και επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλογικούς φορείς)

n τους υπηρεσιακούς παράγοντες  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και συνεργαζόμενους Φορείς συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών του Αγροτικού Τομέα καθώς και των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

n τα Επιστημονικά και Ερευνητικά ιδρύματα του Αγροτικού Τομέα (Πανεπιστήμια, Ιδρύματα Ερευνών).

Το έργο χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Intrasoft International  (19ο χλμ  Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία), http://www.intrasoftintl.com/about-us/contact-us/findus#greece

Για μια πρώτη γνωριμία με τις "Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)" που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου παρατίθεται μια συνοπτική παρουσίαση των ηλεκτρονικών  πληροφοριακών συστημάτων από τα οποία οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούνται.

Για την πρόσβαση στις Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες αναπτύχθηκε μια ενιαία διαδικτυακή πύλη που στεγάζει με ενιαίο τρόπο όλες τις αγροτικές υπηρεσίες που συνθέτουν το έργο.

Με την συγκέντρωση των υπηρεσιών σε μια διαδικτυακή πύλη επιτυγχάνεται η on-line άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών, παραγωγικών συντελεστών και των συνεργαζόμενων φορέων του αγροτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών/αγροτών κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων και συναλλαγών (one stop shop) με τη Δημόσια Διοίκηση.  

Η νέα διαδικτυακή πύλη ενσωματώνει τα ακόλουθα ηλεκτρονικά συστήματα:

  • Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και Μητρώο Εμπόρων Αγροτικού Τομέα (ΜΕΓΠ), όπου η παροχή υπηρεσιών προς αγρότες & φορείς καθώς και η δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και φορέων του δημοσίου επιτυγχάνεται μέσω εξατομικευμένων υπηρεσιών διαδραστικής αλληλε­πίδρασης υψηλής ποιότητας και άμεσης διαθεσιμότητας.
  • Ένα ευφυές σύστημα με προσωποποιημένες υπηρεσίες για τη λήψη αποφάσεων ανάληψης επιχειρηματικών δρα­στηριοτήτων (γεωργικής, κτηνοτροφικής, μεταποιητικής, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αγροτου­ρισμού) από τους συντελεστές αγροτικής οικονομίας καθώς και υπηρεσίες διαμόρφωσης επιχειρηματικών σχεδίων και οικονομοτεχνικών μελετών που συνδέονται με μια διαδραστική υπηρεσία χωροθέτησης δραστηριοτήτων ανά γεωγραφική περιοχή.
  • Το Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, (Ε.Σ.Ι.Τ), Ασφάλειας και Διασφάλισης ποιότητας στον τομέα των αγροτικών προϊ­όντων τροφίμων, το οποίο θα αποτελέσει το αποκλειστικό πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου θα ελέγχεται και θα παρακολου­θείται τόσο η φυτική και ζωική παραγωγή όσο και κάθε επόμενο στάδιο μεταποίησης, τυποποίησης και διάθε­σης στην κατανάλωση. Το συγκεκριμένο σύστημα πρόκειται να συμβάλλει για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.
  • Ένα σύστημα διαδικτυακής διαχείρισης ασφάλισης και αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, με στόχο την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές-ασφαλισμένους ΕΛΓΑ, τη μείωση του χρόνου αποζημίωσης των ασφαλισμένων και την αύξηση  της διαφάνειας των αποζημιώσεων.
  • Ένα πληροφοριακό σύστημα  αξιοποίησης των σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων της Τηλεπισκόπησης/Φωτοερμηνείας και εφαρμογής της σε θέματα που αφορούν στην καταγραφή, αναφορά, αποτίμηση και ανάλυση φυσικών καταστροφών, στη χρήση ορθών πρακτικών γεωργίας ακριβείας, στην ανάπτυξη εργαλείων ειδικών χωροθετήσεων, στην ανάπτυξη εργαλείων χαρτογράφησης, στον Αγροτουρισμό.
  • Ένα σύστημα γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών, δεδομένα απαραίτητα για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, το οποίο θα περιέχει τόσο τα εδαφολογικά δεδομένα όσο και την οριοθέτηση των αγροτικών ζωνών της χώρας, όπου  συμπεριλαμβάνονται οι ψηφιακοί εδαφολογικοί χάρτες  και το Σχέδιο Διαχείρισης Αγροτικής Γης.  Το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα θα έχει δυνατότητα συναλλαγής με τους ενδιαφερόμενους με την παροχή γεωχωρικά προσδιορισμένων απαντήσεων στα αιτήματά τους. 
  • Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα (4) εκατομμύρια ιδιόκτητα αγροτικά τεμάχια που έχουν παραχωρηθεί από το ελληνικό κράτος και ένα (1) εκατομμύριο δημόσιες ιδιοκτησίες.

Το έργο βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 12.676.000 €.

http://www.opekepe.gr/psifiaki_sugklisi.asp

http://www.opekepe.gr/one.asp?id=1434349530&year=2015&cat=D