Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/03/2016
Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» σας ενημερώνει για την σχετική  Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα την υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η συγκεκριμένη κατευθυντήρια οδηγία απευθύνεται σε όλους τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, και παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις υπαγόμενες συμβάσεις, τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΜΔΗΣ και τις συνέπειες μη καταχώρησης τους.

Σχετικά Αρχεία