Υπογραφή συμβάσεων, αποστολή Τ.Δ.Υ. και Δελτίων Δήλωσης Δαπανών στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/10/2014
Υπογραφή συμβάσεων, αποστολή Τ.Δ.Υ. και Δελτίων Δήλωσης Δαπανών στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» παρατηρούνται ιδιαίτερα μεγάλοι χρόνοι ανάμεσα στην έκδοση σύμφωνης γνώμης για προέγκριση σύμβασης και στην υπογραφή της σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ανάδοχου αλλά και στην αποστολή προς στην υπηρεσία μας, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, του σχετικού Τεχνικού Δελτίου Υποέργου.

Επειδή δε, τις περισσότερες φορές η υπογραφή της σύμβασης συνδέεται άμεσα με την πληρωμή προκαταβολής στον ανάδοχο, γίνεται κατανοητό ότι η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την πληρωμή του αναδόχου όσο και για την έγκαιρη υποβολή των δαπανών από την υπηρεσία μας στην Ε.Ε.

Όσο μάλιστα πλησιάζουμε στο χρονικό ορόσημο του κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013», γίνεται κατανοητό ότι η επιτάχυνση της παραπάνω διαδικασίας είναι επιβεβλημένη, καθώς στενεύουν τα χρονικά περιθώρια εντός των οποίων είναι εξασφαλισμένη η συγχρηματοδότηση των έργων.

Για τους παραπάνω λόγους, επιβάλλεται να επισπεύσετε την υπογραφή των εκκρεμών συμβάσεων με τους αναδόχους για όλα τα υποέργα, για το οποία σας έχει σταλεί σύμφωνη γνώμη για προέγκριση σύμβασης και να στείλετε άμεσα στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ τα αντίστοιχα ΤΔΥ τα οποία εκκρεμούν. Στη συνέχεια, να προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να πληρωθεί στον ανάδοχο τυχόν προκαταβολή που συνδέεται με την εν λόγω σύμβαση και να μας αποσταλούν τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών. Τυχόν καθυστέρηση στην υπογραφή των συμβάσεων ή στη χρηματοδότηση των έργων, δύναται να οδηγήσει τα έργα εκτός επιλέξιμης περιόδου, γεγονός που θα επιβαρύνει τους δικαιούχους και τους φορείς χρηματοδότησης, οι οποίοι φέρουν την υποχρέωση να χρηματοδοτήσουν τις ανειλημμένες νομικές δεσμεύσεις, ενώ επίσης δύναται να επιφέρει μείωση στους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των ενταγμένων πράξεων ή ακόμη και την πλήρη απένταξή τους. Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ, στα πλαίσια του εγκεκριμένου σχεδίου εξυγίανσης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», θα εξετάζει την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων χωρίς παρέκκλιση και θα προβαίνει στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες εξυγίανσης των ενταγμένων πράξεων.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ είναι στη διάθεση των Δικαιούχων έτσι ώστε να διευκρινίσει και να υποβοηθήσει τους Φορείς στις απαιτούμενες ενέργειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ

Μ. ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ

Σχετικά Αρχεία