Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της ΕΔΟΤΠΕ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/06/2018
Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της ΕΔΟΤΠΕ

Αποφασίστηκε η διενέργεια Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες καθαριότητας των γραφείων της ΕΔΟΤΠΕ/ΥΨΗΠΤΕ». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV 90911200: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.