Το μέλλον της Ευρώπης είναι ψηφιακό

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/03/2017

Οι εορτασμοί για τα 60 χρόνια από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης ξεκίνησαν την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, με την υπουργική διάσκεψη - με τίτλο "Ψηφιακή Ημέρα" κατά την οποία οι χώρες της ΕΕ δεσμεύτηκαν να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον ψηφιακό τομέα.

Η "Ψηφιακή Ημέρα", που διοργανώθηκε στη Ρώμη είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου η κοινωνία και η βιομηχανία να προετοιμαστούν καλύτερα για να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

"Στόχος της Ψηφιακής Ημέρας είναι να αποτελέσει η ψηφιοποίηση έναν πραγματικά θετικό μοχλό – στις πολιτικές και τη νομοθεσία, στην οικονομία και στην κοινωνία μας, αλλά και στις ζωές όλων των Ευρωπαίων", δήλωσε κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της "Ψηφιακής Ημέρας" είναι τα ακόλουθα:

1. Η υπουργική δήλωση για την ανάδειξη της Ευρώπης σε παγκόσμιο παράγοντα στον τομέα της πληροφορικής υψηλών επιδόσεων (HPC): οι υπερ-υπολογιστές επιτρέπουν τον σχεδιασμό και την προσομοίωση των επιπτώσεων νέων φαρμάκων, παρέχουν ταχύτερη διάγνωση και καλύτερες θεραπείες, προλαμβάνουν τις επιδημίες και στηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της ύδρευσης και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι υπουργοί 7 κρατών μελών δεσμεύθηκαν να προωθήσουν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς υποδομών πληροφορικής και δεδομένων. Η υποδομή αυτή θα στηρίξει επίσης το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης το οποίο θα παράσχει σε 1,7 εκατομμύρια ερευνητές και σε 70 εκατομμύρια επαγγελματίες στους τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας στην Ευρώπη ένα εικονικό περιβάλλον για την αποθήκευση, την κοινοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε διεπιστημονικό και διασυνοριακό επίπεδο. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/digitising-europe-sheer-computing-power_en

2. Η συνεργασία για τη συνδεδεμένη και την αυτοματοποιημένη κινητικότητα: 29 κράτη – μέλη υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για να θεσπίσουν, από κοινού με την Επιτροπή, το νομικό πλαίσιο των διασυνοριακών δοκιμών συνδεδεμένης οδήγησης, με βάση εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα, την ευθύνη και τη συνδεσιμότητα, προωθώντας έτσι την στρατηγική για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων, (01/2017) και της στρατηγικής της ΕΕ για τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-and-eea-member-states-sign-cross-border-experiments-cooperative-connected-and-automated

3. Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη συγκέντρωση εθνικών πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων: Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα στοχεύει στην κινητοποίηση κοινών επενδύσεων, στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ χωρών και βιομηχανικών κλάδων και στην αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών, καθώς κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να επιτύχει αυτούς τους στόχους μόνο του. Επίσης, θα συμβάλει στη συγκέντρωση πόρων και στην πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων, γεγονός που θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να βρίσκονται στην αιχμή των καθαρών τεχνολογιών.

Ο επίτροπος Γκίντερ Έτινγκερ και ο Ιταλός υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Κάρλο Καλέντα εγκαινίασαν την ευρωπαϊκή πλατφόρμα 12 υφιστάμενων και 9 μελλοντικών εθνικών πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, από κοινού με συμμετέχοντες υπουργούς, υφυπουργούς και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cordination-european-national-regional-initiatives

4. Η πρωτοβουλία για τις ψηφιακές δυνατότητες:

Σήμερα, οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες και παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ευρώπη υπάρχουν δύο εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας. Σε πολλές χώρες, παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των αιτούντων εργασία και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Η Επιτροπή ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου για την παροχή σε έως και 6.000 πτυχιούχους διασυνοριακών εμπειριών απασχόλησης, με βάση υφιστάμενα προγράμματα και δίκτυα της ΕΕ, όπως ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, κατά το διάστημα 2018-2020. Στόχος αυτού του σχεδίου είναι διερευνηθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών και των επιχειρήσεων για αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 5-6 μηνών, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές όλων των κλάδων. Πρακτική άσκηση θα μπορούσε να παρέχεται σε πιο εξειδικευμένους τομείς, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα μαζικά δεδομένα, η κβαντική τεχνολογία ή η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε ευρύτερους τομείς όπως ο σχεδιασμός ιστότοπων, το ψηφιακό μάρκετινγκ και η ανάπτυξη λογισμικού. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-announces-pilot-project-boost-digital-skills-through-internships

Το τελευταίο θέμα της αντζέντας αφορούσε το επικαιροποιημένο πλαίσιο για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες πρόκειται για ένα επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Το νέο πλαίσιο θα διασφαλίσει ότι όλες οι διοικητικές αρχές των κρατών μελών θα μπορούν να εφαρμόζουν μια συμφωνημένη παρεμφερή προσέγγιση κατά τη διάθεση των δημόσιων υπηρεσιών τους στο διαδίκτυο και τον καθορισμό κανόνων για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, περιορίζοντας έτσι τους σχετικούς κινδύνους και το κόστος. Καθιστώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες διαλειτουργικές, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προσβασιμότητα των υπηρεσιών τους όχι μόνο εντός των εθνικών συνόρων, αλλά και σε άλλες χώρες και τομείς πολιτικής. Επίσης, διευκολύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να επικοινωνούν τόσο με τις εθνικές διοικητικές αρχές, όσο και με τις αρχές άλλων κρατών μελών.

"Πριν από αιώνες είχε ειπωθεί ότι «όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη»·χάρη όμως στις ψηφιακές λεωφόρους του αύριο θα συνδέονται μεταξύ τους όλα τα άτομα, όλα τα αντικείμενα και όλοι οι τόποι." Ά. Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Ε. Επιτροπής,

Περισσότερα:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-687_el.htm

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-day