Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ενιαίου δικτύου τηλεπικοινωνιών "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/02/2014
Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ενιαίου δικτύου τηλεπικοινωνιών "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 5 Φεβρουαρίου 2014 συνεισφορά 145.450.887 που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου τηλεπικοινωνιών του δημόσιου τομέα και τη μετατροπή του σε μια σύγχρονη υποδομή, με το όνομα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ", η οποία θα συμβάλλει στην παροχή ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τις συναλλαγές για την εξυπηρέτηση των πολιτών, της επιχειρηματικής κοινότητας και της Δημόσιας Διοίκησης σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο έργο, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Είναι μια σημαντική επένδυση συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης ύψους 172.014.176 , που θα συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, προσφέροντας αυξημένη διαφάνεια και εξασφαλίζοντας επαρκή ευρυζωνικότητα για τη στήριξη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών, τη διαμοίραση των δημόσιων δεδομένων, και μια σειρά από σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αποτελεί την επέκταση και αναβάθμιση της ικανότητας του υπάρχοντος εθνικού δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που, από την 1η Ιανουαρίου 2006, καλύπτει 4.485 κτίρια δημόσιων φορέων, και συνίσταται στη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών του δικτύου της δημόσιας διοίκησης και στην αύξηση του αριθμού των συνδεδεμένων κτιρίων δημοσίων αρχών σε περίπου 33 753.

Εκτός από τη συμβολή του έργου στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, την αυξημένη διαφάνεια και διάχυση της πληροφόρησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους στις τηλεπικοινωνίες, καθώς δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαίων για αυτές συστημάτων με τίτλο "Δίκτυο Δημοσίου Τομέα".

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Αττική», «Μακεδονία - Θράκη», «Θεσσαλία – Κεντρική Ελλάδα - Ήπειρος» και «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». Ιδιοκτήτης του έργου είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενώ το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., μέσω προγραμματικής συμφωνίας με το Υπουργείο.