«Search-Culture.gr», πλατφόρμα ενιαίας αναζήτησης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/02/2017

Μια νέα διαδικτυακή πύλη, με το όνομα "SearchCulture.gr", προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιοποιημένο πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από αναγνωρισμένους φορείς πολιτισμού.

Η νέα πύλη, www.searchculture.gr, αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της πράξης “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου” SaaS, www.saas.ekt.gr του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και προσφέρει στον χρήστη ένα φιλικό περιβάλλον με προηγμένες δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης σε συνδυασμό με μια ελκυστική παρουσίαση και ανάδειξη περιεχομένου.

Η πλατφόρμα "SearchCulture.gr" αποτελεί μια "πολιτιστική μηχανή αναζήτησης" που στοχεύει στην καθιέρωση ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο, συμβάλλοντας στην μέγιστη δυνατή προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Με την συγκέντρωση και ενοποίηση των χωροταξικά διάσπαρτων πολιτιστικών τεκμήριων σε μια ψηφιακή πλατφόρμα καθώς και με την ομοιόμορφη και συγκροτημένη διαδικτυακή τους παρουσίαση επιτυγχάνεται η αύξηση της δημοσιότητας των συλλογών και επισκεψιμότητάς της πλατφόρμας από το ευρύ κοινό.

Χάρη στη δυναμική συνεχούς εμπλουτισμού και αύξησης του περιεχομένου που διαθέτει, η πλατφόρμα παρέχει μέχρι σήμερα πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε περισσότερα από 160.000 τεκμήρια, σε 57 συλλογές που έχουν διατεθεί από 43 Φορείς πολιτισμού, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται μουσεία, ιστορικά αρχεία, εφορίες αρχαιοτήτων, βιβλιοθήκες, δήμοι, πολιτιστικοί και ερευνητικοί οργανισμοί και ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μέσω του "SearchCulture", ο διαδικτυακός επισκέπτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα από τη συλλογή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, σε πολύτιμα αρχαιολογικά έγγραφα ανασκαφών από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, σε κοσμήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, σε γλυπτά του Ιδρύματος Γεώργιου Ζογγολόπουλου, στο ψηφιακό αποθετήριο για τη Φύση και την βιοποικιλότητα της Ελλάδος του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, σε περιηγήσεις στο σπήλαιο των πηγών του Αγγίτη, στο κάστρο της Καβάλας και σε πλήθος άλλων σημαντικών μνημείων και τεκμηρίων του ελληνικού πολιτισμού.

Οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr επιτυγχάνουν τεκμηριωμένη απόθεση, ασφαλή διαφύλαξη και διάθεση του ψηφιακού τους περιεχομένου ενώ με την είσοδο τους στο ψηφιακό πολιτιστικό περιβάλλον εξασφαλίζουν διεθνή προβολή και διαχρονική ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου, συμπράττοντας στις προτεραιότητες της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς αναφορικά με την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, την διαδικτυακή της προσβασιμότητα και την διατήρησή της για τις επόμενες γενιές.

Βασική προϋπόθεση για την συμπερίληψη των ιστορικών τεκμηρίων στην πλατφόρμα "SearchCulture.gr" και επαναχρησιμοποίηση τους αποτελεί η πλήρης εναρμόνισή τους με τα διεθνή πρότυπα ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης. Το ψηφιακό περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του με προδιαγραφές δια-λειτουργικότητας, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου και περιγραφής μεταδεδομένων ανάλογα με τον τύπο του τεκμηρίου.

Επιπλέον, το περιεχόμενο της πλατφόρμας μπορεί να τροφοδοτήσει εθνικές ερευνητικές υποδομές και αναγνωρισμένες διεθνείς πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως είναι η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Εuropeana, η οποία αποτελεί ενιαίο κόμβο ανοιχτής πρόσβασης στον ψηφιακό πολιτισμό της Ευρώπης για το ευρύ κοινό και σημείο αναφοράς για τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Η Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης σε ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο "SearchCulture.gr" δημιουργήθηκε καταρχήν με πρωτοβουλία του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" (μέσω των προσκλήσεων 31 και 31.2). Είναι επίτευγμα τριμερούς συνεργασίας μεταξύ του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", των Φορέων Πολιτισμού που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μέσω του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως Φορέα ανάπτυξης & εφαρμογής τεχνολογίας ανοιχτών δεδομένων.

Η παρουσία της πλατφόρμας στον παγκόσμιο ιστό ξεκίνησε στις αρχές 2015. Έκτοτε αναβαθμίζεται με λειτουργίες προστιθέμενης αξίας και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συλλογές που προστίθενται από έγκριτους φορείς της χώρας, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους οργανισμούς που διαθέτουν ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο να το αποθέσουν στην συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Τέλος, μέσω της πλατφόρμας εξασφαλίζεται η πολυκαναλική διάθεση περιεχομένου σε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως e-book readers, netbooks, tablets, smartphones, εξαρτώμενη πάντοτε από το είδος του ψηφιακού πολιτιστικού τεκμηρίου.

Προϋπολογισμός έργου: 3.925.940,24 €