Προϋπόθεση για την εγκυρότητα των δημοσίων συμβάσεων η καταχώρηση τους στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/04/2014
Προϋπόθεση για την εγκυρότητα των δημοσίων συμβάσεων η καταχώρηση τους στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Για την εγκυρότητα των συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών, οι Αναθέτουσες Αρχές έχουν εις το εξής την υποχρέωση χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών για την καταχώρηση των στοιχείων που απαιτούνται κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προϋπολογισμού ανώτερου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η καταχώρηση πραγματοποιείται μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακό Συστήματος, www.promitheus.gov.gr  και αφορά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων, δηλαδή από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, στο πλαίσιο τήρησης του άρθρου 1 παρ. 1, Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α 120/ 29.5.2013).

  • Αναφορικά με την έναρξη εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατηγορίες φορέων, όπως αυτές ορίζονται από τον Νομοθέτη καθώς οι προθεσμίες, οι οποίες επανακαθορίσθηκαν, με το άρθρο 1 του Σχεδίου Νόμου, που ψηφίσθηκε από το Κοινοβούλιο στις 30.03.2014, "Μέτρα Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας" στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012, υποπαράγραφος ΣΤ20 "Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων" (βλέπε συνημμένο αρχείο σχεδίου νόμου)

Στα συνημμένα αρχεία συμπεριλαμβάνονται:

  • Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων, Ν.4155/2013(ΦΕΚ Α 120/ 29.5.2013)
  • Η από 30.03.2014 τροποποίηση του Ν.4155/2013 (άρθρο 1 του Σχεδίου Νόμου Μέτρα Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 υποπαράγραφος ΣΤ20Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
  • Πίνακας (.xls) με τις ημερομηνίες εφαρμογής του Ν. 4155/2013 για τις διάφορες «κατηγορίες» φορέων, όπως διαμορφώθηκαν με την τροποποίηση
  • Η Υπουργική Απόφαση Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
  • Οδηγίες προσαρμογής γενικών όρων διακηρύξεων διαγωνισμών που εκπονήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  • Φόρμα καταγραφής συμμετεχόντων φορέων  - για την παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής στο πληροφοριακό σύστημα και δυνατότητα εκπαίδευσης (με αποστολής της στην ηλ. διεύθυνση usersesidis@eprocurement.gov.gr)
Σχετικά Αρχεία