Προθεσμία καταχώρησης δημοσίων συμβάσεων και σχετικών δαπανών συγχρηματοδοτούμενων έργων στο ΚΗΜΔΗΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/02/2016
Προθεσμία καταχώρησης δημοσίων συμβάσεων και σχετικών δαπανών συγχρηματοδοτούμενων έργων στο ΚΗΜΔΗΣ

Σε συνέχεια της ψήφισης και έκδοσης του N. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α716.12.2015), σας ενημερώνουμε ότι :

  • σύμφωνα με το άρθρο 4 του προαναφερόμενου νόμου: «Η μη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την εκτέλεση οποιοσδήποτε δαπάνης, των απαιτούμενων από το νόμο πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και ενέργειες τεχνικής βοήθειας / υποστήριξης της εφαρμογής των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών. Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να καταχωρηθούν από το αρμόδιο όργανο μέχρι και τις 31.1.2016. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων»,
  • όπως προκύπτει από την εν λόγω διάταξη για τις δημόσιες συμβάσεις, που συνάπτονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, στοιχεία των οποίων δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την έναρξη εφαρμογή του νόμου (ήτοι μέχρι 16.12.2015):
  1. οι σχετικές δαπάνες κρίνονται νόμιμες, κανονικές και επιλέξιμες εφόσον η καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούμενων στοιχείων γίνει μέχρι 31.1.2016,
  2. σε περίπτωση που οι απαιτούμενες καταχωρήσεις δεν πραγματοποιηθούν μέχρι 31.1.2016, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις περί δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων.

Η διάταξη του ν. 4354/2015 παρέχει την ευκαιρία να αποκατασταθούν παραλείψεις του παρελθόντος και να αποφευχθεί η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και η αντίστοιχη επίπτωση στην εισροή ευρωπαϊκών πόρων.

Σε περιπτώσεις που οι εκκρεμότητες είναι πολλές, οι φορείς πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να ενισχυθούν τα επιφορτισμένα με την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ πρόσωπα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική εργασία μέχρι την 31.1.2016.

Ειδικότερες οδηγίες που μας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σας επισυνάπτονται.

Σχετικά Αρχεία