Πρόσκληση Στελέχωσης Ε.Υ.Δ. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκληση» (Παράταση Προθεσμίας)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/10/2014
Πρόσκληση Στελέχωσης Ε.Υ.Δ. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκληση» (Παράταση Προθεσμίας)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση της προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4128/2013(ΦΕΚ 51/Α/28-2-2013).

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης ωε εξής:

  • Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ (Μηχανικών, Θετικών Επιστημών, Νομικών και Οικονομικών Επιστημών), με εμπειρία στο Νομοθετικό Πλαίσιο Μελετών 3316/2005.
    Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η εμπειρία σε έργα Κτηματολογίου.
  • Εννέα (9) θέσεις κατηγορίας ΠΕ (Μηχανικών, Επιστήμης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, λοιπών Θετικών Επιστημών, Νομικών και Οικονομικών Επιστημών), με εμπειρία στο Νομοθετικό Πλαίσιο Μελετών 3316/2005.
    Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η εμπειρία σε έργα Κτηματολογίου.
  • Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ (Λογιστικής, Πληροφορικής, Διοίκησης και Οργάνωσης)
  • Πέντε (5) θέσεις ΔΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στην υπ΄αριθμό 330/ΔΙΟΕ7/5-1-2001 (ΦΕΚ 109/Β/5-2-2001)  Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την 29/12/2014, Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Υπηρεσία μας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 105 62 Αθήνα.

Η Αίτηση θα συνοδεύεται από τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα. Yπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.digitalplan.gov.gr).

Θα σας παρακαλούσαμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους των υπηρεσιών ευθύνη σας.

Οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν στις υπ΄αρίθμ. 151.325/ΨΣ1627/Δ/19-3-2013 και 152.046/ΨΣ4982/Δ/18-9-2013 Προσκλήσεις  Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», θα συναξιολογηθούν στην παρούσα πρόσκληση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 213 1500 571 (κ. Κοσμόπουλος Αθανάσιος) ή 213 1500 582 (κα. Βαργιανίτη Χριστίνα)  και ώρες 8:00 πμ έως 15:30.