Πρόσκληση 66: Ψηφιακές Υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/11/2014
Πρόσκληση 66: Ψηφιακές Υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 66 - Ψηφιακές Υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ.

Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία νέων υπηρεσιών, καθώς και η αποτελεσματικότερη διαχείριση για τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με τη χρήση ΤΠΕ

Πρόσθετες Κατευθύνσεις:

  • Η πρόταση να είναι οριζόντιου χαρακτήρα
  • Οι προτεινόμενες πράξεις είναι επιθυμητό να αξιοποιούν και να ολοκληρώνουν, με συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία, τυχόν αντίστοιχες δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί τόσο στο Γ’ ΚΠΣ και τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο που απορρέουν από αυτές. Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στις συνέργειες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτών
  • Ο Φορέας Πρότασης μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) πρόταση πράξης για χρηματοδότηση