Πρόσκληση 64 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Έγκαιρης Ειδοποίησης Κινδύνου από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα των Περιφερειών Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Αν. Μακεδονίας - Θράκης

 - Λήξη: 20/11/2014 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2015
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 64 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Έγκαιρης Ειδοποίησης Κινδύνου από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα των Περιφερειών Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Αν. Μακεδονίας - Θράκης, π/υ 13 εκ. ευρώ, με τους εξής βασικούς στόχους: (α) Την αύξηση της αποδοτικότητας των Αυτοτελών Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας της Αιρετής Περιφέρειας, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας τους για το σχεδιασμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (β) Την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (γ) Την αποτελεσματική εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2007 για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Ημερομηνία Έναρξης
17/11/2014
Ημερομηνία Λήξης
20/11/2014
Προϋπολογισμός
13.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΙΡΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ε.Π. Ψ.Σ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Περιφερειακά Ταμεία

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Οι δυνητικοί Φορείς Πρότασης μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία (1) προτεινόμενη πράξη ανά Περιφέρεια. Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία, τότε θα γίνει δεκτή για αξιολόγηση μόνο η πρώτη πρόταση με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου αποστολής του Φορέα Πρότασης, ενώ οι υπόλοιπες θα απορριφθούν.    

Ο π/υ των προτεινόμενων πράξεων δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό ενεργοποίησης για κάθε Περιφέρεια, όπως αυτό προκύπτει από το Παράρτημα της Πρόσκλησης (Πίνακας 1).

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις  δύνανται να αφορούν σε:

  • Συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου πλημμύρας
  • Συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων
  • Δημιουργία δεδομένων αναφοράς και υποδομών βάσης για την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι Δικαιούχοι/Φορείς Πρότασης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές (servers, routers, switches, firewalls, κλπ) που διαθέτουν (συνυπολογίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία υπαρχόντων συστημάτων) ή και να κάνουν χρήση υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) σε Δημόσια Κέντρα Δεδομένων (Data centers) και Αποθετηρίου (π.χ. ΕΚΤ, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού). Αν ο Δικαιούχος δεν καλύπτεται από τις παραπάνω δυνατότητες πρέπει να αιτιολογήσει αναλυτικά την αναγκαιότητα προμήθειας τέτοιων υποδομών.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).

 Τυποποιημένα Έντυπα
Σχετικά Αρχεία