Πρόσκληση 63 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Γεν. Γραμματείας Τουρισμού

 - Λήξη: 14/11/2014 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2015
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 63 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Γεν. Γραμματείας Τουρισμού π/υ 1 εκ. ευρώ, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών του Ελληνικού τουρισμού στον τομέα των επιχειρήσεων ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων.

Ημερομηνία Έναρξης
30/10/2014
Ημερομηνία Λήξης
14/11/2014
Προϋπολογισμός
1.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Βασικοί στόχοι της Πρόσκλησης είναι:

  • Η αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών του Ελληνικού τουρισμού στον τομέα των επιχειρήσεων ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής:   

  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την προώθηση των υπηρεσιών του Ελληνικού τουρισμού
  • Διαδικτυακό σύστημα παροχής τουριστικών υπηρεσιών

Σημείωση 1: Σε όλες τις προτεινόμενες δράσεις της πρόσκλησης θα πρέπει ο φορέας πρότασης να τεκμηριώνει ότι έχει την πλήρη αρμοδιότητα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περιπτώσεις συναρμοδιοτήτων οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν τις απαραίτητες πρόδρομες ενέργειες με τους υπόλοιπους φορείς (λήψη σύμφωνης γνώμης, σύναψη προγραμματικής συμφωνίας, σύμπραξη προγραμματικής κτλ).

Σημείωση 2: Σε περίπτωση που απαιτηθούν γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, τα γεωχωρικά δεδομένα που θα χρησιμοποιούνται και τα οποία διαθέτει ήδη οποιαδήποτε δημόσια αρχή, μπορούν να αποκτηθούν από τον δυνητικό Δικαιούχο/Φορέα Πρότασης χωρίς οποιοδήποτε κόστος σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν. 3882/2010 και για το λόγο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται στο αντικείμενο της χρηματοδότησης. Επίσης, πριν χρηματοδοτηθεί οποιαδήποτε δράση που αφορά σε γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, ο δυνητικός Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης θα πρέπει να αναφέρει τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα ή τις σχετικές άδειες που έχει προμηθευτεί στο παρελθόν και πώς αυτά διαφοροποιούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της συγκεκριμένης προτεινόμενης πράξης. Οποιαδήποτε νέα γεωχωρικά δεδομένα παράγονται θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς περαιτέρω χρήση σύμφωνα με τους όρους των Ν. 3882/2010 και 3979/2011.

Σημείωση 3: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη φάση της αξιολόγησης των πράξεων θα εξετάσει τη σχετική επικάλυψη της προτεινόμενης πράξης με το σύνολο των έργων του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ και για όλα τα επιχειρησιακά και τομεακά προγράμματα. Η τεκμηρίωση της μη ύπαρξης επικάλυψης αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο κατά την αξιολόγηση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. Η σαφήνεια και επάρκεια της τεκμηρίωσης του ανωτέρω συνιστά σημείο ουσιαστικής αξιολόγησης της σαφήνειας και πληρότητας περιγραφής της πρότασης (Κριτήριο Α2).

Σημείωση 4: Η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του φυσικού αντικειμένου της πράξης με ίδια μέσα παρέχεται σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον και μέχρι του σημείου που υπαγορεύεται από τη φύση των εργασιών που απαιτείται να υλοποιηθούν και την υψηλή τεχνογνωσία του Φορέα Πρότασης στο εν λόγω αντικείμενο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου μιας πράξης με ίδια μέσα είναι ότι εξασφαλίζεται η αρχή της οικονομίας δηλαδή η υλοποίηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ικανοποιείται έγκαιρα στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα και στην καλύτερη τιμή.

Ειδικότερα, ο Φορέας Πρότασης ή ο Δικαιούχος για να υλοποιήσει μέρος του φυσικού αντικειμένου της πράξης με ίδια μέσα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω αναγκαίες προϋποθέσεις:

- να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα (Προσωπικό, Υποδομή, Λοιπός εξοπλισμός λειτουργίας).

- να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος,

- να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητά τους.

Σημείωση 5: Κατά την αξιολόγηση της πράξης θα ελέγχεται και η διαδικασία προκήρυξης/διαγωνισμού/σύμβασης. Σε περίπτωση  που κατά τον έλεγχο από την Διαχειριστική Αρχή  προκύψει μη έγκριση του συνόλου αυτής της διαδικασίας, η πράξη δεν θα εντάσσεται.

Σημείωση 6: Σε περίπτωση ένταξης και συγχρηματοδότησης της υποβαλλόμενης πράξης στο Ε.Π. Ψ.Σ. δεν δύναται ο Δικαιούχος του έργου να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όπου θα επιφέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου, παρεκκλίνοντας από τα χρονικά ορόσημα της πράξης.

Σημείωση 7: Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του συνόλου της πράξης δεν δύναται να υπερβαίνει τον Οκτώβριο 2015. Σε περίπτωση ένταξης πράξης αναφέρονται στο σύμφωνο αποδοχής όρων σαφώς τα ορόσημα του χρονοδιαγράμματος (πχ. καταληκτική ημερομηνία υπογραφής σύμβασης), η καταστρατήγηση των οποίων θα συνιστά λόγο απένταξης.

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να διασφαλισθεί από τον Δικαιούχο/Φορέα Πρότασης, όπου απαιτείται, ο συντονισμός με το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» προκειμένου να ενταχθούν και να υλοποιηθούν συναφείς πράξεις, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα της παρέμβασης.

Οι Δικαιούχοι/Φορείς Πρότασης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές (servers, routers, switches, firewalls, κλπ) που διαθέτουν (συνυπολογίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία υπαρχόντων συστημάτων) ή και να κάνουν χρήση υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) σε Δημόσια Κέντρα Δεδομένων (Data centers) και Αποθετηρίου (π.χ. ΕΚΤ, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού). Αν ο Δικαιούχος δεν καλύπτεται από τις παραπάνω δυνατότητες πρέπει να αιτιολογήσει αναλυτικά την αναγκαιότητα προμήθειας τέτοιων υποδομών.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).Σχετικά Αρχεία
Επικοινωνία

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Μιχαηλίδου Ευγενία

Τηλέφωνο Εργασίας 2131500554

Email e.michailidou@madc.gr
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις