Πρόσκληση 22.8 Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και εποπτευόμενων φορέων

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/10/2014
Πρόσκληση 22.8 Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και εποπτευόμενων φορέων

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 22.8 - Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και εποπτευόμενων φορέων π/υ 6,3 εκ. ευρώ.

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν σε:

 • Δράσεις του Υπουργείου Υγείας που αφορούν την άσκηση κοινωνικής πολιτικής για την υγεία και την πρόνοια,
 • Δράσεις του Ο.ΚΑ.ΝΑ. που αφορούν την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των ουσιοεξαρτημένων ατόμων,
 • Δράσεις της ΕΣΔΥ που αφορούν την εκπαίδευση, την έρευνα σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής πολιτικής,
 • Δράσεις του  ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.  που αφορούν σε δράσεις πρόληψης και προαγωγή της δημόσιας υγείας,
 • Δράσεις του ΙΥΠ που αφορούν τη σωματική, ψυχική υγεία και κοινωνική προστασία του παιδιού

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις παρακάτω τεχνολογικές και λειτουργικές προτεραιότητες:

 • Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Μηχανών (Virtualization) το οποίο θα εξυπηρετείται στον Φορέα της Πρότασης ή σε κάποιον άλλο Φορέα της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων διεπαφών (π.χ. XML, HL7, web services, search engine), και εγγραφής αυτών στο Μητρώο της Δημόσιας Διοίκησης (Πύλη «ΕΡΜΗΣ»), όπου αυτό είναι δυνατόν.
 • Πολυκαναλική διάθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατόν, με έμφαση στη διάθεση των υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων συσκευών.
 • Ανάπτυξη λογισμικού με χρήση ανοικτών προτύπων. Ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δικαιούχου/Φορέα Πρότασης, δύναται να του παραχωρείται το δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης και αναδιανομής του λογισμικού.

Σημείωση 1: Εάν το φυσικό αντικείμενο των προτεινόμενων δράσεων εμπίπτει στο γενικότερο πλαίσιο και κατευθύνσεις πολιτικής στρατηγικής αρμόδιων Υπουργείων καθώς και στις ευρύτερες αρμοδιότητες αυτών τότε,  θα πρέπει να τεκμηριώνεται αναλυτικά στο φυσικό αντικείμενο των εν λόγω δράσεων,

Σημείωση 2: Σε όλες τις προτεινόμενες δράσεις της πρόσκλησης θα πρέπει ο φορέας πρότασης να τεκμηριώνει ότι έχει την πλήρη αρμοδιότητα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περιπτώσεις συναρμοδιοτήτων οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν τις απαραίτητες πρόδρομες ενέργειες με τους υπόλοιπους φορείς (λήψη σύμφωνης γνώμης, σύναψη προγραμματικής συμφωνίας, σύμπραξη προγραμματικής κτλ).

Ειδικότερα θα πρέπει να επισυνάπτονται υποχρεωτικά για όλα τα υποέργα της πράξης:

 • Σχέδια τευχών διακήρυξης, στην τελική τους μορφή (εάν κάποιοι ειδικοί όροι πρόκειται να αναπτυχθούν κατά την διάρκεια της πράξης, θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στα τεύχη).
 • Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, εφόσον μέρος του φυσικού αντικειμένου της πράξης πρόκειται να υλοποιηθεί με ίδια μέσα.
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης όπου να αποδεικνύεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της πράξης έως 31/10/2015.

Σημείωση 3: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στη φάση της αξιολόγησης των πράξεων θα εξετάσει τη σχετική επικάλυψη της προτεινόμενης πράξης με το σύνολο των έργων του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ και για όλα τα επιχειρησιακά και τομεακά προγράμματα. Η τεκμηρίωση της μη ύπαρξης επικάλυψης αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο κατά την αξιολόγηση της αναγκαιότητας υλοποίησης της πράξης. Η σαφήνεια και επάρκεια της τεκμηρίωσης του ανωτέρω συνιστά σημείο ουσιαστικής αξιολόγησης της σαφήνειας και πληρότητας περιγραφής της πρότασης (Κριτήριο Α2).

Σημείωση 4: Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 39935/ΕΥΣ 4785/16-09-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα «Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Ένταξης Νέας Πράξης στο Πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΣΠΑ», θα πρέπει σε όλες τις προτεινόμενες δράσεις της πρόσκλησης οι Φορείς Πρότασης να επισυνάπτουν υποχρεωτικά στοιχεία τεκμηρίωσης ωριμότητας της προτεινόμενης πράξης.

Σημείωση 5: Η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του φυσικού αντικειμένου της πράξης με ίδια μέσα παρέχεται σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον και μέχρι του σημείου που υπαγορεύεται από τη φύση των εργασιών που απαιτείται να υλοποιηθούν και την υψηλή τεχνογνωσία του Φορέα Πρότασης στο εν λόγω αντικείμενο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου μιας πράξης με ίδια μέσα είναι ότι εξασφαλίζεται η αρχή της οικονομίας δηλαδή η υλοποίηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ικανοποιείται έγκαιρα στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα και στην καλύτερη τιμή και παράλληλα διασφαλίζεται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας παραδοτέων με αυτό της υλοποίησης της πράξης από εξωτερικό ανάδοχο.

Ειδικότερα, ο Φορέας Πρότασης ή ο Δικαιούχος για να υλοποιήσει μέρος του φυσικού αντικειμένου της πράξης με ίδια μέσα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω αναγκαίες προϋποθέσεις:

- να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα (Προσωπικό, Υποδομή, Λοιπός εξοπλισμός λειτουργίας).

- να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης της πράξης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών, των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσματος,

- να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητά τους.

Σημείωση 6: Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του συνόλου της πράξης δεν δύναται να υπερβαίνει την 31 Οκτωβρίου 2015. Σε περίπτωση ένταξης πράξης, αναφέρονται στο σύμφωνο αποδοχής όρων σαφώς τα ορόσημα του χρονοδιαγράμματος (πχ. καταληκτική ημερομηνία υπογραφής σύμβασης), η καταστρατήγηση των οποίων θα συνιστά λόγο απένταξης.

Σημείωση 7: Σε περίπτωση ένταξης και συγχρηματοδότησης της υποβαλλόμενης πράξης στο Ε.Π. Ψ.Σ. δεν δύναται ο Δικαιούχος του έργου να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όπου θα επιφέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου, παρεκκλίνοντας από τα χρονικά ορόσημα της πράξης.

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να διασφαλισθεί από τον Δικαιούχο/Φορέα Πρότασης, όπου απαιτείται, ο συντονισμός με το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» προκειμένου να ενταχθούν και να υλοποιηθούν συναφείς πράξεις, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα της παρέμβασης.

Οι Δικαιούχοι/Φορείς Πρότασης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες δικτυακές και υπολογιστικές υποδομές (servers, routers, switches, firewalls, κλπ) που διαθέτουν (συνυπολογίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία υπαρχόντων συστημάτων) ή και να κάνουν χρήση υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) σε Δημόσια Κέντρα Δεδομένων (Data centers) και Αποθετηρίου (π.χ. ΕΚΤ, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού). Αν ο Δικαιούχος δεν καλύπτεται από τις παραπάνω δυνατότητες πρέπει να αιτιολογήσει αναλυτικά την αναγκαιότητα προμήθειας τέτοιων υποδομών.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).