Προεγκρίσεις σε τεύχη δημοπράτησης και συμβάσεις ενόψει του τέλους επιλεξιμότητας δαπανών στις 31/12/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/03/2014
Προεγκρίσεις σε τεύχη δημοπράτησης και συμβάσεις ενόψει του τέλους επιλεξιμότητας δαπανών στις 31/12/2015

Με δεδομένα:

  • τα στενά χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (λήξη επιλεξιμότητας τρέχουσας προγραμματικής περιόδου στις 31/12/2015)
  • το γεγονός ότι από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους που κοινοποιούνται στην Υπηρεσία μας ενόψει της ολοκλήρωσης και του κλεισίματος των Ε.Π. του ΕΣΠΑ δεν προκύπτει δυνατότητα χαρακτηρισμού κάποιων πράξεων ως ημιτελών
  • το γεγονός ότι η ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση δεν μπορεί να δώσει σύμφωνη γνώμη συγχρηματοδότησης για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την 31/12/2015
  • το γεγονός ότι εξακολουθεί να κατατίθεται στην υπηρεσία μεγάλος αριθμός τευχών δημοπράτησης και συμβάσεων για προέγκριση

Η ΕΥΔ Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ενημερώνει τους Δικαιούχους της για τα παρακάτω:

  1. Συμβάσεις που κατατίθενται στην υπηρεσία για προέγκριση μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και των οποίων το χρονικό διάστημα υλοποίησης ξεπερνάει την 31/10/2015 θα λαμβάνουν κατά κανόνα Αρνητική Γνώμη
  2. Τα νέα Τεύχη Δημοπράτησης που κατατίθεται για προέγκριση μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα μέχρι την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος (ανοίγματος δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης), τα οποία, αθροιστικά με τη διάρκεια της σύμβασης δεν ξεπερνούν την 31/10/2015. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδεται αρνητική γνώμη.
    Σε περίπτωση μη επίτευξης κάποιου από τα ενδιάμεσα ορόσημα που έχουν τεθεί από τον ίδιο το φορέα, το έργο εξετάζεται αυτοδικαίως από την ΕΥΔ για ανάκληση της απόφασης ένταξης.
  3. Τα έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5 εκατ. και τα υποέργα τους εξαιρούνται των συγκεκριμένων οδηγιών καθώς μπορούν δυνητικά να εξεταστούν για διαδικασία Phasing στο πλαίσιο της ερχόμενης προγραμματικής περιόδου. Οι διαδικασίες και τα αναλυτικά πλάνα που θα απαιτηθούν για την συμπερίληψη ενός έργου στα προς διαπραγμάτευση έργα για Phasing θα ανακοινωθούν από την ΕΥΔ κατόπιν σχετικών οδηγιών που αναμένονται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού.