Πορεία Αξιολόγησης προτάσεων που υπεβλήθησαν στον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης 1 (ΕΩΣ 31/12/2008)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/08/2009
Πορεία Αξιολόγησης προτάσεων που υπεβλήθησαν στον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης 1 (ΕΩΣ 31/12/2008)

Κατά τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων στην πρόσκληση 01_2.2, υπεβλήθησαν 124 προτάσεις (πίνακας 1), εκ των οποίων 21 προτάσεις απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεων στην πληρότητα (πίνακας 2), ενώ οι υπόλοιπες 103 (πίνακας 3) προχώρησαν στην διαδικασία αξιολόγησης, κατά την οποία 58 προτάσεις αξιολογήθηκαν θετικά (πίνακας 5), ενώ 45 απορρίφθηκαν (πίνακας 4).

Για τις προτάσεις του πίνακα 5 (θετικά αξιολογηθείσες) αποστέλλεται στους Δικαιούχους «Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης», «Σχέδιο Απόφασης Ένταξης» και «Σχέδιο Εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης». Μετά την υπογραφή και αποστολή του «Συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης» από τον Δικαιούχο, η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ προχωράει στην ένταξη της πράξης.

Οι ενταγμένες πράξεις καταγράφονται στον πίνακα 6, ο οποίος ενημερώνεται μετά από κάθε νέα ένταξη πράξης.