Ψηφιακή ατζέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση: η ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος συμβάλλει στην ανάπτυξη

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/10/2011
Ψηφιακή ατζέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση: η ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος συμβάλλει στην ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 28/10 σύσταση με την οποία ζητά από τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους, να συγκεντρώσουν τους πόρους τους και να προωθήσουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά να καταστεί ευρύτερα διαθέσιμη και να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη του δημιουργικού κλάδου της Ευρώπης. Το ψηφιοποιημένο υλικό θα πρέπει να διατίθεται μέσω της Europeana, της ψηφιακής βιβλιοθήκης, αρχείου και μουσείου της Ευρώπης (βλ. www.europeana.eu ).

Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εμπεριστατωμένα σχέδια και να συγκροτήσουν συμπράξεις για την ένταξη 30 εκατομμυρίων αντικειμένων στην Europeana έως το 2015, σε σύγκριση με τα 19 εκατομμύρια που είναι σήμερα προσβάσιμα, να διαθέσουν διαδικτυακά περισσότερο υλικό που καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και υλικό που είναι εξαντλημένο στο εμπόριο και να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία και τις στρατηγικές, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διαφύλαξη ψηφιακού υλικού.

Η κα Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Η Ευρώπη διαθέτει ίσως τη μεγαλύτερη πολιτιστική κληρονομιά στον κόσμο. Δεν έχει την πολυτέλεια να αδιαφορήσει για τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση, αντιμετωπίζοντας κατά συνέπεια την πολιτιστική παρακμή. Η ψηφιοποίηση φέρνει τον πολιτισμό στα σπίτια είναι πολύτιμος πόρος για την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τα παιχνίδια, την κινούμενη εικόνα και ολόκληρο τον δημιουργικό κλάδο. Η επένδυση στην ψηφιοποίηση θα δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις και θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας.»

Όταν δρομολογήθηκε το 2008, η Europeana ξεκίνησε με 2 εκατομμύρια αντικείμενα, ενώ τώρα κατέχει σήμερα πάνω από 19 εκατομμύρια, τα οποία είναι πλέον προσβάσιμα μέσω μιας διαισθητικής και διαδραστικής διεπαφής. Προκειμένου να υπάρξουν περισσότερο ισορροπημένες συνεισφορές περιεχομένου από όλη την Ευρώπη, η σύσταση καθορίζει στόχους ελάχιστης συνεισφοράς περιεχομένου για κάθε κράτος μέλος έως το 2015.

Η σύσταση βασίζεται στα συμπεράσματα της επιτροπής σοφών (ομάδας προβληματισμού υψηλού επιπέδου) που ιδρύθηκε το 2010 όσον αφορά τη διαδικτυακή πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Μεταξύ των στόχων του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη είναι η θέσπιση μέτρων για την υποστήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου και η εξασφάλιση ενός βιώσιμου μοντέλου για τη χρηματοδότηση της Europeana.

Πηγή:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1292&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en

 

Σχετική Πρόσκληση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθύνσεών της, οι οποίες εναρμονίζονται απόλυτα με τους στόχους και τις κατευθύνσεις του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, εξέδωσε στις 18/10/2011 την Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα του Πολιτισμού, η οποία υποδέχεται προτάσεις έως τις 02/12/11.

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση πράξεων  που θα επιτρέπουν τη  διασύνδεση των μεταδεδομένων του ψηφιακού περιεχομένου με γεωχωρική πληροφορία και την επανάχρηση-μετάπλασή τους ώστε να μπορούν να συνδεθούν με τη Wikipedia και να ενταχθούν μέσω συγκομιδής στην Europeana.