"Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση" - Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την προώθηση της δυναμικής εισόδου των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/04/2014
"Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση" - Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την προώθηση της δυναμικής εισόδου των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ στην Ευρώπη

Παρασκευή, 04 Απριλίου 2014

Η συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία αποτελεί καίριας σημασίας ζήτημα και ταυτόχρονα προτεραιότητα για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες – λόγω της ευελιξίας που προσφέρουν – μπορούν να παράσχουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να συνδυάσουν καλύτερα οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, προωθεί την «Ψηφιακή Συμμαχία για την απασχόληση των γυναικών με βάση την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών», κατά το πρότυπο του Μεγάλου Συνασπισμού της Επιτροπής για την Ψηφιακή Απασχόληση.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία, και με την υποστήριξη Ελλήνων και Ευρωπαίων εταίρων διοργανώνει συνέδριο με τίτλο «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση»/“Women & Girls Go Digital”», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου, στην Αθήνα, με στόχο να αναδείξει τη σχέση ψηφιακών δεξιοτήτων, διαφορετικότητας των φύλων και ΤΠΕ, ως βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης στην οποία θα οδηγήσει η δημιουργία ψηφιακών θέσεων εργασίας.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί και η σύμπραξη συνεργασίας. 21 φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι με βάση ένα κοινό πρωτόκολλο συνεργασίας, θα υλοποιήσουν δράσεις για την ψηφιακή εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικότητα των γυναικών και της νεολαίας, καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής οικονομίας.

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την εφαρμογή της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και συγκεκριμένα για την υλοποίηση της "Digital Agenda for Europe", το Συνέδριο στοχεύει να αναδείξει με ποιο τρόπο ο συνδυασμός των ψηφιακών δεξιοτήτων, της διαφορετικότητας των φύλων και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και οδηγεί στη δημιουργία ψηφιακών θέσεων απασχόλησης.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι παρά την ετήσια αύξηση, κατά περίπου 120.000 νέες θέσεις εργασίας, που παρουσιάζει ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίζεται έλλειμμα σε ειδικευμένο σε θέματα ΤΠΕ ανθρώπινο δυναμικό. Η αντιφατική αυτή εικόνα αποκαλύπτει μια αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που είναι σε προσφορά και εκείνων που ζητά η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της τεχνολογίας σήμερα. Επιπλέον, καταδεικνύει ότι τα στερεότυπα φύλου επικρατούν στον τομέα των ΤΠΕ, ο οποίος παραμένει εν πολλοίς ανδροκρατούμενος, με τις γυναίκες να υποεκπροσωπούνται σταθερά.

Οι γυναίκες παραδοσιακά απασχολούνται σε θέσεις εργασίας με αντικείμενο την εισαγωγή δεδομένων και τη συναρμολόγηση υλικού, ενώ μόνο 9 στους 100 προγραμματιστές εφαρμογών στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Επίσης, το 19% των διευθυντικών στελεχών στον τομέα των ΤΠΕ είναι γυναίκες (το αντίστοιχο ποσοστό στις άλλες βιομηχανίες υπηρεσιών είναι 45 %), ενώ η αντιστοιχία των γυναικών αποφοίτων της πληροφορικής σε σχέση με τους άνδρες απόφοιτους είναι 3 προς 10.

Ως εκ τούτου, η Ευρώπη, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει έλλειψη περίπου 500.000 επαγγελματιών ΤΠΕ έως το 2015, έλλειψη που υποσκάπτει τις δυνατότητες για ανάπτυξη και ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα των δεξιοτήτων. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ανατραπεί η αρνητική τάση και να ενθαρρυνθούν περισσότερες γυναίκες να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο των ΤΠΕ.

Για την αναστροφή της εικόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Μάρτιο του 2013, εγκαινίασε το Μεγάλο Συνασπισμό για την Ψηφιακή Απασχόληση (Grand Coalition for Digital Jobs). Πρόκειται για μια πλειονομερή σύμπραξη που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, προκειμένου να αναλάβουν δράση για την προσέλκυση των νέων στην εκπαίδευση στις ΤΠΕ και την επανακατάρτιση ανέργων, με απώτερο στόχο να αυξηθεί η προσφορά επαγγελματιών των ΤΠΕ έως το 2015.

Επιπλέον, η Επιτροπή εγκαινίασε και τη Δράση 60 (Action 60), προκειμένου να προωθήσει την αύξηση της συμμετοχής των νέων γυναικών και των γυναικών που επιστρέφουν στο εργατικό δυναμικό των ΤΠΕ, με την υποστήριξη διαδικτυακών πόρων κατάρτισης, ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με βάση το παιχνίδι (game-based e-Learning) και την κοινωνική δικτύωση.

Το συνέδριο "Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση"καλείται να επισημάνει το υπάρχον έλλειμμα στις ψηφιακές δεξιότητες και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία που παρέχει η ένταξη του γυναικείου ταλέντου στην ψηφιακή απασχόληση, στην έρευνα και στην καινοτομία, και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην προώθηση ευκαιριών για νεανική ψηφιακή επιχειρηματικότητα, όσο και στις προκλήσεις που προκύπτουν από τον ρόλο των ΜΜΕ στην νέα ψηφιακή εποχή.

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση ακολουθήστε τους ακόλουθους συνδέσμους:

gr2014.eu/el/events/conferences-and-seminars/ευρωπαϊκό-συνέδριο-γυναίκες-και-ψηφιακή-απασχόληση

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/69499