"Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/10/2015
"Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού"

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» είναι ο τίτλος του έργου της ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 06. Οκτωβρίου 2015, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με το έργο αυτό η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επενδύει στην ψηφιακή καινοτομία και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχει προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους εθνικούς δημόσιους φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσσεται ή/και συνεργάζεται για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της, ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εκσυγχρονισμός του διοικητικού έργου που παράγεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτυγχάνεται με την παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και την ταχεία και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των συναλλασσόμενων πολιτών χωρίς τις καθυστερήσεις των υφιστάμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μειώνεται αφενός το κόστος που επιβαρύνει τους συναλλασσόμενους με την Ε.Α και αφετέρου οι λειτουργικές δαπάνες της Ε.Α., ιδίως λόγω της μείωσης του κόστους φύλαξης και αναπαραγωγής πολλαπλών αντιγράφων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων κάθε ελεγχόμενης από τα συναρμόδια Τμήματα της ΓΔΑ υπόθεσης.

Επιπλέον, εξασφαλίζεται η ταχύτερη επικοινωνία (ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών) και συνεργασία τόσο με άλλες ελεγκτικές αρχές, όσο και με τα διοικητικά δικαστήρια, για την από κοινού αντιμετώπιση αναφυομένων ζητημάτων που αφορούν επιχειρήσεις ή/και πολίτες/επαγγελματίες, μέσω και της παροχής διαβαθμισμένης πρόσβασης σε στοιχεία των ηλεκτρονικών φακέλων υποθέσεων. Μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται η εφαρμογή νέων τεχνολογικά δράσεων της Ε.Α, όπως η υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης – εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα ανταγωνισμού (προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού - Advocacy) με άλλους φορείς.

Οι τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες και δυνατότητες λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού συμβάλλουν στην υποστήριξη της επιχειρησιακής και διοικητικής λειτουργίας της Αρχής, στην βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού της έργου, για την καταπολέμηση πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και καταλήγουν σε βλάβη των καταναλωτών, στη διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής των αγορών καθώς και στη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τέλος επισημαίνεται η δυνατότητα επίτευξης διαλειτουργικότητας (συστημικής επικοινωνίας) με άλλους συναρμόδιους φορείς, (όπως π.χ. με το Εθνικό Τυπογραφείο, την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ)- την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, τις Εισαγγελικές Αρχές.

Προϋπολογισμός έργου: 877.605 €

Σχετικά Αρχεία