Ολοκλήρωση Πράξεων ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/03/2016
Ολοκλήρωση Πράξεων ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ευχαριστεί τους Δικαιούχους για τις προσπάθειες που κατέβαλαν πριν την λήξη της επιλέξιμης περιόδου 2007-2013, για την οικονομική ολοκλήρωση όσων πράξεων πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης που ξεκινά συστηματικά έχει προθεσμία λήξης και είναι μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία, καθώς σε αυτήν θα αποτιμηθεί συνολικά η επιλεξιμότητα όλων των δαπανών μιας πράξης σε σχέση με το αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων για τις οποίες συγχρηματοδοτήθηκε. Η διαδικασία είναι απλή και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, της «Έκθεσης Ολοκλήρωσης» με συνημμένα τα παρακάτω τεκμηριωτικά έγγραφα.

Η ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενημερώνει τους Δικαιούχους ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης των πράξεων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» βασίζεται στον Κανονισμό 1083/2006 και τις Οδηγίες για τις διαδικασίες κλεισίματος, οι οποίες έχουν αποσταλεί στις Διαχειριστικές Αρχές από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (αρ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/9.12.2015). Η ΕΥΔ εξειδίκευσε τις οδηγίες και παραθέτει τα έγγραφα που απαιτούνται για να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία ολοκλήρωσης και έκδοσης της Απόφασης Ολοκλήρωσης από την ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Προθεσμία για την υποβολή των Εκθέσεων Ολοκλήρωσης με όλα τα σχετικά τεκμηριωτικά έγγραφα, ορίζεται η 28.3.2016. Σε περίπτωση μη δυνατότητας υποβολής της Έκθεσης Ολοκλήρωσης έως το αργότερο αυτήν την ημερομηνία ,πρέπει να σταλεί εγγράφως η σχετική τεκμηρίωση του λόγου. Παράταση της προθεσμίας θα παρέχεται μόνο για αντικειμενικά τεκμηριωμένες, σοβαρές αιτίες.

Όλα τα έγγραφα προς χρήση, τα έγγραφα αναφοράς καθώς και η διαδικασία ολοκλήρωσης πράξεων βρίσκονται συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση.

Δείτε επίσης Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη\Επιχειρησιακό Πρόγραμμα\Ολοκλήρωση Πράξεων.

 

Σχετικά Αρχεία