Μονάδα Β2

Διεύθυνση: Λέκκα, 23-25, Αθήνα, 10562

Τηλέφωνο: 2103722400, 2131500500, Fax: 2103722499

Περιγραφή Μονάδας:

Μονάδα Β2: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δράσεων Ενισχύσεων.

A. Λειτουργία μονάδας Β2 κατά τη διαχείριση πράξεων ενισχύσεων.
Για τις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων τις οποίες πραγματοποιεί η ίδια η ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ., στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, αρμόδια είναι η Μονάδα Β2. Προκειμένου να είναι σαφής η διάκριση των λειτουργιών μεταξύ σχεδιασμού − αξιολόγησης/ένταξης και παρακολούθησης/πιστοποίησης, η Μονάδα Β2 ασκεί τις αρμοδιότητες του σχεδιασμού, της αξιολόγησης−ένταξης των πράξεων και η Μονάδα Β1 της Παρακολούθησης−Πιστοποίησης Στο πλαίσιο αυτό η Μονάδα Β2 ασκεί τις κάτωθι αρ μοδιότητες:
1. Προετοιμάζει το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής για τις κατηγορίες δράσεων κρατικών ενισχύσεων και μεριμνά για την έγκρισή του. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζεται και εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης, μέσω της μονάδας Α1, τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, τα εξειδικευμένα και αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των πράξεων στο οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
2. Εκδίδει τις προκηρύξεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
α. τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
β. τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,
γ. τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων,
δ. την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση επιλεγεί.
3. Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που υποβάλλονται, οι οποίες και αρχειοθετούνται.
4. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης των πράξεων.
5. Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής (νομικές δεσμεύσεις) των πράξεων στις δράσεις και άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου.
6. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης εφαρμόζοντας κατ’ αναλογίαν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3, ΙΙΙ, Β,16 της παρούσας.
Β. Προγραμματική περίοδος 2007−2013: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ δύναται να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης συγ−
χρηματοδοτούμενων πράξεων (εκτός Κρατικών Ενισχύσεων), οι οποίες της ανατίθενται, ακολουθώντας τα οριζόμενα ανωτέρω στις αρμοδιότητες της Μονάδας Β1.
2. Υποστηρίζει την συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ στην Επιτροπή για το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων, που προβλέπεται στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 3614/2007.