Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Ε.Π. Ψ.Σ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/08/2012
Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας Ε.Π. Ψ.Σ.

Στόχος των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση των ψηφιακών παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και στην Ψηφιακή Ανάπτυξη της Χώρας.

Το θεσμικό πλαίσιο των υποχρεώσεων για τη δημοσιότητα των πράξεων του Ε.Π. προσδιορίζεται στον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, "Ενημέρωση και Δημοσιότητα", άρθρα 2-10.

Ο Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των Δικαιούχων φορέων του Ε.Π. με τη συμπερίληψη παραδειγμάτων για τη δημιουργία – κατασκευή των διαφημιστικών πινακίδων και των μόνιμων επεξηγηματικών πινακίδων των υλοποιούμενων έργων, που συμβάλλουν στην αναγνωρισιμότητα των ψηφιακών έργων από τους πολίτες και στη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας των πράξεων του Ε.Π. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τον Ιούνιο 2013 ο Οδηγός Πληροφόρησης & Δημοσιότητας αναθεωρήθηκε συμπεριλαμβάνοντας :

  • το άρθρο 21, της τροποποιημένης ΥΠΑΣΥΔ (ΦΕΚ 292/τ.Β/13.02.2013) αναφορικά με τις δαπάνες δημοσιότητας των έργων (σελίδα 9)
  •  την προβολή της επικοινωνιακής ταυτότητας του ΕΠ σε διαδικτυακούς τόπους και ψηφιακές εφαρμογές έργων» (σελίδα 11)
  • την εφαρμογή της επικοινωνιακής ταυτότητας του Ε.Π.:

                - κατά την υλοποίηση άλλων δράσεων δημοσιότητας

                - κατά τη διεξαγωγή της έγγραφης επικοινωνίας (σελίδα 21).

Σχετικά Αρχεία