Οδηγίες προς Δικαιούχους για υλοποίηση Πράξεων με Ίδια Μέσα

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/10/2014
Οδηγίες προς Δικαιούχους για υλοποίηση Πράξεων με Ίδια Μέσα

Ως πράξεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα νοούνται οι περιπτώσεις εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου των πράξεων από τον ίδιο το δικαιούχο.

Έτσι, στις περιπτώσεις που η πράξη ή τμήμα της, υλοποιείται χωρίς την ανάθεσή της σε τρίτον, δηλαδή χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο, ανάδοχος θεωρείται ο ίδιος ο Δικαιούχος. Συνεπώς εκτέλεση με ίδια μέσα σημαίνει ότι Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή συμπίπτουν στον
Δικαιούχο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) προχωρά στην σύνταξη οδηγιών για την υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα. Δείτε Συνημμένα.