Οδηγίες Ολοκλήρωσης Πράξεων των ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/03/2016
Οδηγίες Ολοκλήρωσης Πράξεων των ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» σας ενημερώνει για την σχετική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα την ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η παρούσα εγκύκλιος εξειδικεύει μέσω συγκεκριμένων οδηγιών τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για το κλείσιμο των πράξεων, όπως επίσης και τις απαιτήσεις ολοκλήρωσης για τις πράξεις που θα περατωθούν μετά τις 31/12/2015. Οι οδηγίες που ακολουθούν για την υποβοήθηση των δικαιούχων και φορέων διαχείρισης στη διαδικασία ολοκλήρωσης των πράξεων διαρθρώνonται σε 2 τμήματα, το 1ο αφορά στις πράξεις μη κρατικών ενισχύσεων και το 2ο στις πράξεις κρατικών ενισχύσεων.

Σχετικά Αρχεία