Μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των ΕΔΕ, προτεραιότητα της Ε. Επιτροπής, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/12/2015
Μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των ΕΔΕ, προτεραιότητα της Ε. Επιτροπής, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 14ης Δεκεμβρίου 2015 που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη συμβολή των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ταμεία ΕΔΕ) αναφορικά με την αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, το επενδυτικό σχέδιο και τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά την επόμενη δεκαετία, κατά την περίοδο 2014-2020, τα ταμεία μεγιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους και θα επενδύσουν 121 δισεκατ. ευρώ στην έρευνα & την καινοτομία, στις ΤΠΕ και σε υποστήριξη προς τις μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Δύο εκατομμύρια εταιρίες θα υποστηρίζονται άμεσα από τα ταμεία ΕΔΕ για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν την ικανότητά τους για έρευνα και καινοτομία.

Περίπου 15 εκατομμύρια νοικοκυριά θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, χάρη στο Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ σχεδόν 20 εκατομμύρια άτομα σε αγροτικές περιοχές θα έχουν στη διάθεσή τους νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες ή υποδομές ΤΠΕ με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου αγροτικής ανάπτυξης.

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕ), έχοντας μεταρρυθμιστεί για την περίοδο 2014-2020, εστιάζουν σαφώς σε τέσσερις βασικούς τομείς που δημιουργούν ανάπτυξη: έρευνα & καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες, υποστήριξη της οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Προσανατολισμένες στις επιδόσεις και σε συμφωνία με τοΕυρωπαϊκό Εξάμηνο και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, οι επενδύσεις των ταμείων ΕΔΕ θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ποιοτικών σχεδίων, για την άνθηση των επιχειρήσεων και για την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, οδηγώντας σε ένα νέο ξεκίνημα στην Ευρώπη.

Κατά την περίοδο 2014-2020, 454 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ - 637 δισεκατ. ευρώ μαζί με την εθνική συγχρηματοδότηση - θα επενδυθούν σε πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης μέσα από περισσότερα των 500 προγράμματα των ταμείων ΕΔΕ. Τα ταμεία ΕΔΕ αποτελούν σημαντική συνιστώσα των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ: ανάμεσα στο 2014 και το 2016, τα ταμεία ΕΔΕ αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 14 % των συνολικών δημόσιων επενδύσεων κατά μέσο όρο, και να φθάσουν έως το 70 % σε ορισμένα κράτη μέλη.

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών, των εταίρων τους, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων και της Επιτροπής για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα. Το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει μια γενική επισκόπηση των βασικών ζητημάτων για κάθε κράτος μέλος, ενώ το παράρτημα Ι επικεντρώνεται στα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Για να εξασφαλισθεί η μέγιστη διαφάνεια για το κοινό, η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα δημιουργήθηκε μια νέα ανοικτή πλατφόρμα δεδομένων για τα ταμεία ΕΔΕ για να δείξει την πρόοδο στην υλοποίηση των προγραμμάτων των ταμείων ΕΔΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ενημερωτικά δελτία σχετικά με τη συμβολή των ταμείων ΕΔΕ στις προτεραιότητες της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2015/12/14-12-2015-maximising-the-contribution-of-the-european-structural-and-investment-funds-to-the-commission-s-priorities