Μονάδα Δ

Διεύθυνση: Λέκκα , 23-25, Αθήνα, 10562

Τηλέφωνο: 2103722400, 2131500500, Fax: 2103722499

Περιγραφή Μονάδας:

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Δ Οργάνωσης - Υποστήριξης καθορίζονται ως εξής:

(i) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής σε συνεργασία με τις άλλες μονάδες και την υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.

(ii) Καταρτίζει σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες και υποβάλλει στον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού μέχρι την 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες.

(iii) Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Διαχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

(iv) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας

(v) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.

(vi) Έχει την ευθύνη οργάνωσης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

(vii) Τηρεί το πρωτόκολλο και έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων της Υπηρεσίας.

(viii) Παρέχει νομική υποστήριξη στην Υπηρεσία για διοικητικά και θεσμικά θέματα.

(ix) Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.