Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/03/2019

Κατ’ εφαρμογήν του άρ. 14 της ΥΑ.23451 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίνακας συμβάσεων της ΕΔΟΤΠΕ για το προηγούμενο έτος:

Αντικείμενο

Ανάδοχος

Τίμημα προ ΦΠΑ

Υποστήριξη στην προετοιμασία δράσης Κρατικής Ενίσχυσης προς Επιχειρήσεις στο πλαίσιο του NGA PLAN

REMACO AE

55.800,00 €

Υποστήριξη στην προετοιμασία και διαμόρφωση φακέλου μεγάλου έργου, του έργου Regional Broadband Extension (RBE)

Γνώση Αναπτυξιακή ΑΕ

55.000,00 €

Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της ΓΓΨΠ για την ολοκληρωμένη αποτύπωση του υφιστάμενου εξοπλισμού, εφαρμογών, λογισμικού και μητρώων στα Υπουργεία

ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ

40.000,00 €

Σύμβουλος επικοινωνίας

CHOOSE AE

29.500,00 €

Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της ΓΓΨΠ για την εκπόνηση αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και οδικού χάρτη για την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών (smart cities) στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας

INDIGITAL AE

58.500,00 €

Υποστήριξη για το σχεδιασμό δράσεων κατάρτισης/ εκπαίδευσης που συνδέονται με την υλοποίηση του Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου

HEADWAY ΕΠΕ

15.483,87 €

Υπηρεσίες καθαριότητας

ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΣΠΕ

59.988,60 €