Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/02/2018

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 της ΥΑ.23451 περί διαδικασιών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσίευσης καταλόγου αναδόχων του προηγούμενου έτους της ΕΔΟΤΠΕ.

Αντικείμενο

Ανάδοχος

Τίμημα προ ΦΠΑ

Υπηρεσίες καθαριότητας

ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΚΟΙΣΠΕ

19.841,64 €

Υποστήριξη στην προετοιμασία της δράσης Superfast Broadband μέσω κουπονιών ενίσχυσης της ζήτησης

ENOMIX AE

53.800,00 €

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΔΟΤΠΕ στο διαχειριστικό κλείσιμο των πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

REMACO AE

40.000,00 €