Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/02/2014
Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» ότι σε συνέχεια της φόρμας ηλεκτρονική υποβολής του Πίνακα 1α- «Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού» που αφορά την έγκριση πιστώσεων υπάρχει πλέον διαθέσιμη και φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από εδώ και πέρα.

Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν συμπληρώσει τη «Φόρμα Συμπλήρωσης Στοιχείων για την χορήγηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα Ηλεκτρονικής υποβολής διαχείρισης χρηματοδοτήσεων του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» παρακαλούμε να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elektronikiypovoli@madc.gr και εν συνεχεία σε έντυπη μορφή κατάλληλα υπογεγραμμένη από το άτομο που εντέλλεται να υποβάλει σχετικά στοιχεία για την εκάστοτε πράξη, μέχρι τη Δευτέρα 17/02/2014.

Σημειώνουμε ότι τα στελέχη που μπορούν να οριστούν ως υπεύθυνα για την υποβολή των εν λόγω αιτημάτων μπορεί να είναι οι υπεύθυνοι έργων όπως αυτοί έχουν ορισθεί στο εγκεκριμένο ΤΔΠ ή όποιο άλλο άτομο στο οποίο θα δοθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα πχ Δ/νση  Οικονομικού του δικαιούχου.

Για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης απαιτείται η συμπλήρωση του πίνακα ΙΙ «Αίτημα Χρηματοδότησης» και του πίνακα 2Α «Πίνακας Προβλεπόμενων Πληρωμών Τριμήνου Αναφοράς». Η συμπλήρωση των πινάκων, αρχικά, θα γίνεται ηλεκτρονικά εδώ και στη συνέχεια θα πρέπει να αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, στην ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και στον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης -απαιτείται επώνυμη υπογραφή τους από τον εντελλόμενο.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των σχετικών πινάκων σε μορφή .xls τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν και να εκτυπωθούν για να είναι δυνατή η αποστολή τους.

Για τις πράξεις που υπάρχει και μη επιλέξιμο κομμάτι στον προϋπολογισμό - Π/Υ2 υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των πινάκων και για τον Π/Υ 2. Σχετικές οδηγίες παρέχονται στον οδηγό του συστήματος.

Για διευκρινήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2131500576 και 2131500519 καθώς και με email στο xrimatodotisips@madc.gr. Για διευκρινήσεις τεχνικής φύσεως μπορούν να απευθύνονται στο elektronikiypovoli@madc.gr  απ΄ όπου θα λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

Στο δικτυακό τόπο www.digitalplan.gr έχουν  αναρτηθεί τα κάτωθι αρχεία:

 1. Υπόδειγμα Πίνακα ΙΙ - Αίτημα Χρηματοδότησης
 2. Υπόδειγμα Πίνακα 2Α – Προβλεπόμενες Πληρωμές Τριμήνου Αναφοράς
 3. Εγχειρίδιο χρήσης πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής διαχείρισης χρηματοδοτήσεων

Υπενθυμίζουμε ότι για την καλύτερη χρήση της εφαρμογής προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τον browser Google Chrome που μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση http://www.google.com/intl/el/chrome/browser/.

Εναλλακτικά  σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε browsers:

 • Internet Explorer έκδοση 9 ή νεώτερη
 • FireFox έκδοση 3.6 ή νεώτερη

Το αίτημα για χρηματοδότηση αποστέλλεται και απαιτείται:

α) Για περιπτώσεις που υπάρχει ανάθεση σύμβασης με διαγωνιστική διαδικασία:

μετά την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένη στην ΕΥΔ και συνοδευόμενη από το σχετικό Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ).

β) Για περιπτώσεις που υπάρχει εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία–ίδια μέσα:

μετά την υπογραφή της Απόφασης Εκτέλεσης με Ίδια Μέσα, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένη στην ΕΥΔ και συνοδευόμενη από το σχετικό Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ).

Το αίτημα χρηματοδότησης αποστέλλεται, σε ένα ενιαίο έγγραφο, προς:

 1. το φορέα Χρηματοδότησης και πρέπει να περιλαμβάνει:
  1. τον πίνακα ΙΙ
  2. τον πίνακα 2Α
  3. τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης και μετά από απευθείας συνεννόηση μαζί του.
 2. Την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο
  1. τον πίνακα ΙΙ
  2. τον πίνακα 2Α

ενώ για θα πρέπει να συμπληρώνεται το αίτημα και από τα κάτωθι, ανά περίπτωση:

 1. σε περίπτωση αιτήματος για πληρωμή έντοκης προκαταβολής:
  1. για ανάθεση σύμβασης κατόπιν διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού και αφού έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από την ΕΥΔ απαιτείται υπογεγραμμένη σύμβαση, υποβεβλημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου και φωτοτυπία της Εγγυητικής (προκαταβολής ή/και καλής εκτέλεσης).
  2. για λοιπές αναθέσεις θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχουν προσκομισθεί στην ΕΥΔ όλα τα σχετικά έγγραφα ελέγχου της διαδικασίας ανάθεσης καθώς και υπογεγραμμένη σύμβαση, υποβεβλημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης και φωτοτυπία της Εγγυητικής (προκαταβολής ή/και καλής εκτέλεσης).
 2. σε περιπτώσεις λοιπών πληρωμών (κατόπιν τμηματικών παραλαβών ή/και οριστικής παραλαβής): τα πρακτικά/πρωτόκολλα παραλαβής φάσεων του έργου όπως τα προβλέπει η υπογεγραμμένη Σύμβαση.
 3. για την περίπτωση των εκτέλεσης πράξης με ίδια μέσα θα πρέπει να αποστέλλεται αίτημα για την κάλυψη των αναγκών τριμήνου και να έχουν προηγηθεί τα κάτωθι:
  1. να έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από την ΕΥΔ,
  2. να διασφαλιστεί ότι η ΕΥΔ θα έχει στη διάθεσή της την υπογεγραμμένη Σύμβαση Αυτεπιστασίας ή/και των επιμέρους Αναθέσεων καθώς και το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου.

Όταν θα εγκριθεί η χρηματοδότηση θα αποστέλλεται στους δικαιούχους από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», μέσω email, αντίγραφο της απόφασης κατανομής η οποία είναι διαθέσιμη και στη διαύγεια.

Οι δικαιούχοι όταν εισπράξουν το αιτούμενο ποσό πρέπει να υλοποιούν αμέσως τις πληρωμές και  να υποβάλλουν το σχετικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Πράξης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και κατόπιν ταχυδρομικώς προς την ΕΥΔ (συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά σε φωτοτυπίες).

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης είναι υποχρεωτική. Δεν θα επεξεργάζονται αιτήματα χρηματοδότησης τα οποία δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.