"Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση"

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05/08/2015
"Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση"

Το έργο ηλεκτρονική συνταγογράφηση – "e-prescription" είναι μια κρίσιμη μεταρρύθμιση στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια κοινωνική υπηρεσία, η οποία αναπτύχθηκε με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία και του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη ("Digital Agenda for Europe").

Η μετάβαση από το χειρόγραφο στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης συμβάλει αφενός στην εξάλειψη της γεωγραφικής διασποράς των σημείων δημιουργίας και εκτέλεσης συνταγών και αφετέρου στην ανάπτυξη ενός σταθερού ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο προσφέρει ποιότητα και ασφάλεια στην περίθαλψη, ιδίως με την εξάλειψη των σφαλμάτων και των αβεβαιοτήτων που συνδέονταν με το χειρόγραφο σύστημα, σαφή εικόνα του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς, διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών του δεδομένων και δυνατότητα εγγραφής στο σύστημα του πληθυσμού που χρειάζεται φαρμακευτική περίθαλψη.

Στα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα του συστήματος συμπεριλαμβάνονται η άμεση εκτέλεση των συνταγών, η διαφάνεια της περίθαλψης, ο έλεγχος της συνταγογράφησης και των δαπανών καθώς και η εξασφάλιση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την λειτουργία του συστήματος φαρμακευτικής και ιατρικής περίθαλψης σε ένα σύγχρονο ψηφιακό και διαλειτουργικό περιβάλλον.

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

Ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα του έργου είναι η ενοποίηση (σύνδεση και να δια-λειτουργία) όλων των εθνικών ταμείων κοινωνικής ασφάλισης μέσω μιας πλήρως ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνταγογράφησης που υποστηρίζει τη διαχείριση και την παρακολούθηση, καθώς και τον έλεγχο του κύκλου ζωής της συνταγογράφησης, ξεκινώντας με την συνταγή φαρμάκων έως την εκκαθάριση των συναλλαγών όλων των εθνικών ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, των ιατρικών επισκέψεων και την ηλεκτρονική έκδοση παραπεμπτικών.

Επιπλέον, η συμβολή του έργου συνίσταται στον αποτελεσματικό έλεγχο και εξορθολογισμό των δαπανών και την επακόλουθη μείωση κόστους στους τομείς της ιατρικής και της φαρμακευτικής περίθαλψης, στον συντονισμό μεγάλου αριθμού φορέων και ενδιαφερόμενων με διαφορετικά συμφέροντα, στην επιστημονική υποστήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης καθώς και στη δημιουργία ενός σταθερού συστήματος συνταγογράφησης, προσβάσιμο μόνο στο εξουσιοδοτημένο ιατρικό και φαρμακευτικό προσωπικό της χώρας.

Από την εφαρμογή του συστήματος ωφελούνται ασθενείς, φαρμακοποιοί, ιατροί και τρίτοι εμπλεκόμενοι φορείς. Συγκεκριμένα:

Οι ασθενείς διευκολύνονται με την άμεση λήψη συνταγών και φαρμάκων καθώς και την μείωση των δυσκολιών αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη των συνταγών. Επίσης, ικανοποιούνται από την απλούστευση της διαδικασίας, ιδίως σε ότι αφορά την ανανέωση των συνταγών και διασφαλίζονται με την παροχή ευανάγνωστων ελεγμένων συνταγών.

Οι φαρμακοποιοί αποφεύγουν λάθη που προέκυπταν από την εσφαλμένη ανάγνωση των χειρόγραφων συνταγών, ενώ παράλληλα απλουστεύεται η διαδικασία αποζημίωσης των φαρμάκων.

Οι γιατροί διαθέτουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς, δυνατότητα καλύτερης εφαρμογής του συνταγολόγιου, ηλεκτρονική ειδοποίηση σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων και δυνατότητα ελέγχου του κόστους της συνταγής.

Οι Υγειονομικές Αρχές αντιμετωπίζουν λιγότερη γραφειοκρατία, που προκύπτει από τη μείωση χρόνου σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, την μείωση κόστους φαρμάκων με την υποστήριξη της συνταγογράφησης γενόσημων και την άμεση παροχή πληροφοριών αναφορικά με το ιστορικό συνταγογράφησης των γιατρών και την κατάσταση της υγείας των πολιτών.

Το έργο θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 3892/2010 (ΦΕΚ 189 Α) και παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς εθνικές οικονομικές συνθήκες η υλοποίηση και πιλοτική εφαρμογή λειτουργίας του κατά το 2010 είχε μεγάλη ανταπόκριση, υψηλό ποσοστό κάλυψης και διείσδυσης σε όλη τη χώρα και κατόπιν τούτου θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες πλήρως λειτουργικές εθνικές εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ιατρικών συνταγών όσο και των παραπεμπτικών ιατρικών πράξεων.

Τα οφέλη και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του επηρεάζουν σημαντικά τόσο τη Δημόσια Υγεία όσο και τη Δημόσια Οικονομία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία του τρέχοντος έτους, στα μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, συμπεριλαμβάνονται:

  • Η συμμετοχή 11.000 φαρμακείων ανά μήνα.
  • Η συμμετοχή 40.000 ενεργών γιατρών ανά μήνα (από τους 49.000 εγγεγραμμένους στο σύστημα).
  • Η παροχή 6.000.000 ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά μήνα.
  • Η παροχή 2.000.000 διαγνωστικών παραπεμπτικών ανά μήνα.
  • Η παροχή υπηρεσιών συνταγογράφησης σε 2.600.000 πολίτες ανά μήνα.
  • Η έκδοση παραπεμπτικών για ιατρικές πράξεις σε 1.000.000 ασθενείς ανά μήνα.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, ότι στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας του συστήματος αναπτύχθηκαν συνεργασίες και δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για την επίτευξη του κοινού σκοπού.

Εφαρμόσθηκαν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον που συμβάλλουν στην μείωση του κόστους, όπως π.χ. με την εξοικονόμηση χαρτιού και την εξάλειψη της διακίνησης και αποθήκευσης των συνταγών σε έντυπη μορφή.

Με την ολοκλήρωσή του, το σύστημα της συνταγογράφησης θα είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ηλεκτρονικής υγείας για τους ευρωπαίους πολίτες epSOS "Smart Open Services", στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας. Το πρόγραμμα epSOS προσφέρει διασυνοριακές υπηρεσίες στους πολίτες της Ε.Ε. που ταξιδεύουν από μια ευρωπαϊκή χώρα σε μια άλλη, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη, http://www.epsos.eu/home/about-epsos.html .

Η ολοκλήρωση του συστήματος για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο φορέα του έργου ΗΔΙΚΑ ΑΕ κατά τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους (2015).

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: EUR 11.955.020

Κοινοτική συνδρομή: EUR 10.161.767

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ehealth-and-ageing

https://www.e-prescription.gr