Η πολιτική συνοχής στηρίζει την πολιτική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά – Οι νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίησή της

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/05/2015
Η πολιτική συνοχής στηρίζει την πολιτική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά – Οι νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίησή της

Η πολιτική συνοχής στηρίζει την πολιτική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά  – Οι νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίησή της

Στόχος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς είναι η δημιουργία ψηφιακών ευκαιριών για τα άτομα και τις επιχειρήσεις, με την άρση των ρυθμιστικών εμποδίων που εμποδίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή και ωφέλεια που προκύπτει από την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την επιτυχή μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία. Μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομία μας περίπου 415 δισ. ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά που εγκρίθηκε στις 6 Μαΐου 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει μια σειρά στοχευμένων δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν έως το τέλος του επόμενου έτους.

Βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Ο πρώτος αφορά στη βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη, ο δεύτερος στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση των ψηφιακών δικτύων και των καινοτόμων υπηρεσιών, ο τρίτος στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων σημαντικό ρόλο θα παίξει η χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό, για τη χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020 είναι διαθέσιμα πάνω από 20 δισεκατομμύρια EUR για επενδύσεις στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής. Οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν τα Κράτη Μέλη, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά.

Αναμένεται ότι στην ψηφιακή οικονομία θα επενδυθούν περίπου 10 δισεκατομμύρια EUR για τη στήριξη της ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ καθώς και του ηλ-εμπορίου. Επενδύσεις οι οποίες θα ωφελήσουν ιδιαίτερα τις ΜΜΕ.

Η βελτίωση στην πρόσβαση και συνδεσιμότητα, μέσω επενδύσεων σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και άλλες κατηγορίες υποδομής ΤΠΕ θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση 6 δισεκατομμύριων EUR περίπου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 1,5 δισεκατομμύριων EUR επιπλέον από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενώ, για την ανάπτυξη μιας περισσότερο συνδεδεμένης κοινωνίας, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ για ηλε-διακυβέρνηση, ηλ-ένταξη, ηλε-πολιτισμό, ηλ-υγεία και ηλε-δικαιοσύνη θα επενδυθούν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια EUR.

Η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά περιλαμβάνει 16 βασικές δράσεις στο πλαίσιο 3 πυλώνων, τις οποίες θα υλοποιήσει η Επιτροπή έως το τέλος του 2016 αναφορικά με:

 1. Βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη (Πυλώνας I), όπου συμπεριλαμβάνονται κανόνες που αφορούν:
 • στη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις διασυνοριακές αγορές και πωλήσεις. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω εναρμονισμένων κανόνων της ΕΕ για τις συμβάσεις και την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τις αγορές μέσω διαδικτύου: είτε υλικών αγαθών, όπως υποδημάτων ή επίπλων, είτε ψηφιακού περιεχομένου, όπως ηλεκτρονικών βιβλίων ή εφαρμογών.
 • στην προστασία των καταναλωτών με ταχύτερο και ενιαίο τρόπο, χάρη στην αναθεώρηση του κανονισμού για τη συνεργασία σε θέματα προστασίας των καταναλωτών·
 • στην αποτελεσματικότερη και φθηνότερη αποστολή δεμάτων. Δεδομένου ότι σήμερα, το 62% των επιχειρήσεων που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν πωλήσεις μέσω διαδικτύου δηλώνουν ότι το υπερβολικά υψηλό κόστος αποστολής δεμάτων αποτελεί εμπόδιο.
 • στην εξάλειψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, μιας πρακτικής που εισάγει διακρίσεις και χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς όταν οι διαδικτυακοί πωλητές είτε αρνούνται στους καταναλωτές πρόσβαση σε ιστότοπο με βάση τον τόπο εγκατάστασής τους, ή τους προωθούν σε κατάστημα της περιοχής τους, όπου οι τιμές είναι όμως διαφορετικές.
 • στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ανταγωνισμού που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου..
 • στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στο διαδικτυακό πολιτισμικό περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες και τη βιομηχανία περιεχομένου.
 • στη δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση προκειμένου να εκτιμηθεί αν πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της για να συμπεριλάβει τις διαδικτυακές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών φορέων και να διερευνηθούν τρόποι ενίσχυσης της διασυνοριακής πρόσβασης σε υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών φορέων στην Ευρώπη.
 • στην απλοποίηση των διαφορετικών καθεστώτων ΦΠΑ, ώστε οι πωλητές υλικών αγαθών σε άλλες χώρες να επωφελούνται επίσης από την ενιαία ηλεκτρονική καταχώριση και πληρωμή με τον καθορισμό ενός κοινού ελάχιστου ποσού ΦΠΑ που θα διευκολύνει τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις.

II.    Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση των ψηφιακών δικτύων και των καινοτόμων υπηρεσιών (Πυλώνας II) αφορά σε ενέργειες της Επιτροπής για:

 • τη μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών κανόνων της ΕΕ. και τη δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς, παραδοσιακών και νέων, και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.
 • την επανεξέταση του πλαισίου οπτικοακουστικών μέσων με σκοπό να το προσαρμόσει στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, εστιάζοντας στους ρόλους των διαφόρων παραγόντων της αγοράς όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων (τηλεοπτικών φορέων, παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών κατά παραγγελία, κ.λπ.).
 • τη διεξοδική ανάλυση του ρόλου των διαδικτυακών πλατφορμών (μηχανών αναζήτησης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών καταστημάτων εφαρμογών, κ.λπ.) στην αγορά.
 • την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στις ψηφιακές υπηρεσίες, κυρίως όσον αφορά τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων.
 • την πρόταση εταιρικής σχέσης με τη βιομηχανία όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα των τεχνολογιών, καθώς και λύσεων για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών δικτύων.
 1. Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας

       (Πυλώνας III) αφορά σε ενέργειες της Επιτροπής για:

 • μια "ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ελεύθερη ροή δεδομένων" με στόχο την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος που θα καλύπτει την πιστοποίηση των υπηρεσιών νέφους, την αλλαγή παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και ένα «υπολογιστικό νέφος έρευνας»·
 • τον καθορισμό προτεραιοτήτων όσον αφορά τα πρότυπα και τη διαλειτουργικότητα σε καίριους τομείς για την ψηφιακή ενιαία αγορά, όπως η ηλεκτρονική υγεία και ο σχεδιασμός των μεταφορών ή της ενέργειας (έξυπνα συστήματα μέτρησης).
 • τη στήριξη μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι πολίτες θα διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που παρέχει το διαδίκτυο και να έχουν περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης.

 

Περισσότερα στοιχεία για την ψηφιακή ενιαία αγορά:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_el.htm

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/newsroom/news/2015/05/cohesion-policy-supports-the-digital-single-market

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/roadmap_en.pdf

Σχετικά Αρχεία