Η ΕE θέτει τα θεμέλια για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων συνοχής μετά το 2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/10/2011
Η ΕE θέτει τα θεμέλια για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων συνοχής μετά το 2013

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί, κατά την τελευταία δεκαετία, κινητήριο δύναμη, με ιδιαίτερη συμβολή στη σύγκλιση και την ανάπτυξη της ΕΕ, έχοντας δημιουργήσει πάνω από 1.000.000 θέσεις εργασίες, επενδύοντας στην κατάρτιση περισσότερων από 10.000.000 ανθρώπων, συγχρηματοδοτώντας την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων πάνω από 2000km, σιδηροδρομικού δικτύου 4000km και την ίδρυση περισσότερων από 800.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Προκειμένου να συνεχίσει το έργο της και να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομικές προτεραιότητες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου για την πολιτική συνοχής, για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, εστιάζοντας στην Ατζέντα «Ευρώπη 2020».

Η στόχευση σε λιγότερες επενδυτικές προτεραιότητες, θα αποτελεί τον πυρήνα των νέων Συμβάσεων, τις οποίες τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται να τεθούν σαφείς στόχοι, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη ανταμοιβής για τις περιοχές εκείνες που θα επιτεύξουν τους στόχους τους.
Προκειμένου, δε, να εξασφαλισθεί ότι η συμβολή των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην ανάπτυξη δε θα υπονομευθεί από επισφαλείς μακροοικονομικές πολιτικές ή διοικητικές αδυναμίες, η Επιτροπή θα δύναται να εξετάσει ενδεχόμενες αναθεωρήσεις προγραμμάτων ή αναστολή χρηματοδότησης, εάν δεν λαμβάνονται αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Η συμβολή των Ταμείων, πρόκειται, επίσης να ενισχυθεί, μέσω της απλούστευσης και της εναρμόνισης των κανόνων τους. Ένα πλαίσιο κανόνων πρόκειται να εφαρμοσθεί για πέντε διαφορετικά Ταμεία, ενώ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εξασφαλίσει ότι τα Ταμεία εξυπηρετούν τους στόχους τους και αλληλοενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν υποστηρίζουν, συγκεκριμένα, κοινωνικές επενδύσεις, που μπορούν να ενισχύσουν τους πολίτες της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και ενός νέου προγράμματος για τη Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία, που συμπληρώνουν και ενισχύουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο Johannes Hahn, Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, σχολίασε: "Η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει ήδη πολύ στην οικοδόμηση της ευημερίας στην ΕΕ. Αλλά, δεδομένης της οικονομικής κρίσης, πρέπει τώρα να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Οι προτάσεις μας θα ενεργοποιήσουν τα Ταμεία της ΕΕ ακόμα εντατικότερα. Με τη στοχοθέτηση των επενδύσεων στην ανάπτυξη - Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καινοτομία, ενεργειακή αποδοτικότητα - θα επιτύχουμε ακόμη περισσότερα. Εκσυγχρονίζουμε την πολιτική μας με όρους που θα δώσουν κίνητρα σε εκείνους που αποδίδουν και απλουστευμένες διαδικασίες".

Ο László Andor, Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, πρόσθεσε: "Αυτή η ολοκληρωμένη πρόταση ενισχύει την κοινωνική διάσταση της πολιτικής συνοχής, με την εξασφάλιση ελάχιστης συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την ενίσχυση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίησης. Το να δώσουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο, αποτελεί σημαντικό βήμα για να βγούμε από την κρίση. Αυτά τα Ταμεία είναι οι οικονομικοί μοχλοί που κάνουν την πολιτική μας πραγματικότητα για τα εκατομμύρια των πολιτών, που τους βοηθούν να βρουν απασχόληση και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της αγοράς εργασίας."

Πηγή:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1159&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en