Εύρυθμη υλοποίηση έργων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/11/2011
Εύρυθμη υλοποίηση έργων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Το τελευταίο διάστημα, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», γίνονται αποδέκτες επιστολών διαμαρτυρίας που αφορούν σχέδια διακηρύξεων έργων Δικαιούχων – κυρίως Δήμων, τα οποία έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Αντικείμενο των επιστολών αυτών αποτελεί η παρατήρηση ότι σχέδια διακηρύξεων ενταγμένων έργων Δικαιούχων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δυσανάλογα κριτήρια συμμετοχής σε σχέση με το αντικείμενο ή/και τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναντίστοιχες με τις απαιτήσεις του έργου, δεν δικαιολογούνται από τη φύση και έκταση του αντικειμένου και δεν αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του δημόσιου συμφέροντος, καθώς μειώνουν την εκδήλωση του υγιούς ανταγωνισμού.

Με την παρούσα, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» υπενθυμίζουν και καθιστούν σαφή προς όλους τους εμπλεκόμενους, τα παρακάτω:

1. Η χρήση (τεχνικών) προδιαγραφών από τις Αναθέτουσες Αρχές, με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού, αποτελεί μια από τις ενδείξεις παρατυπίας ή/και απάτης  ( με χαρακτηριστικούς δείκτες απάτης “κόκκινες σημαίες”) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. (βλέπε Παράρτημα ΙΙ, σημείο 5)

2. Η ευθύνη της συγγραφής των διακηρύξεων, της προκήρυξης των ενταγμένων προς συγχρηματοδότηση έργων και η διασφάλιση όρων βιώσιμης λειτουργίας, ανήκει και παραμένει αποκλειστικά στις Αναθέτουσες Αρχές (Δικαιούχοι έργων). Η ευθύνη αυτή δεν μεταβιβάζεται.

3. Η διατύπωση ή μη γνώμης επί των σχεδίων διακήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ δεν απαλλάσσει τον Δικαιούχο από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και αποφυγής διακρίσεων, της διαφάνειας και λογοδοσίας, της ανάπτυξης του ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και δεν αποτελεί τεκμήριο νομιμότητας των ενεργειών των Αναθετουσών Αρχών κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων. Ως εκ τούτου, δεν θεραπεύει τυχόν παρατυπίες στην – ούτως ή άλλως - ελεγχόμενη διαδικασία από την ΕΥΔ (στο επόμενο στάδιο της σύμβασης) ή άλλα ελεγκτικά επίπεδα π.χ. ΕΔΕΛ (ΓΛΚ), Αρχή Πιστοποίησης (Πληρωμής), ΕΕ, κοκ.

4. Το παραπάνω ως φαινόμενο, εάν δεν αντιμετωπιστεί νωρίς, ανάλογα με τη φάση που διαπιστώνεται και σε συνδυασμό με τυχόν άλλα προβλήματα επί των διαγωνιστικών διαδικασιών, ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα συνεπειών από την ανάκληση της απόφασης ένταξης ενός έργου έως τη δημοσιονομική διόρθωση  και, πιθανώς, τον ατομικό καταλογισμό ευθυνών και ποσών.

5.  Όλες οι ενδεχόμενες επιπτώσεις, εκτός του ότι εκθέτουν την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε ανυπολόγιστη ζημιά σε σχέση με την αξιοπιστία της τήρησης των όρων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ, δυσχεραίνουν την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος και αυξάνουν τις πιθανότητες αναίτιας επιβάρυνσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενός εξαιρετικά σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου, στην τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρία της χώρας.

Στο Παράρτημα Ι  παρατίθενται ενδεικτικές, μη εξαντλητικές, κατηγορίες που προέρχονται από δυσανάλογα κριτήρια συμμετοχής σε σχέση με το αντικείμενο ή/και νοθευμένες προδιαγραφές, που έως σήμερα έχουν εντοπιστεί σε σχέδια διακηρύξεων, καθώς και επιπτώσεις / συνέπειες που ενδέχεται να επιφέρουν.

Αναφορικά με τα παραπάνω και με κύριο γνώμονα:

1. την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των έργων και την εμπέδωση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και λογοδοσίας

2. την έγκαιρη επίτευξη των στόχων των Δικαιούχων (π.χ. παροχή ψηφιακών υπηρεσιών), του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την παράδοση βιώσιμων αποτελεσμάτων στους αποδέκτες / ωφελούμενους, την ελληνική κοινωνία, επιχείρηση και οικονομία

3. τη διασφάλιση των όρων και των συνθηκών για την εύρυθμη, νόμιμη, κανονική και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών που διέπουν τις Δημόσιες Προμήθειες

4. την καταπολέμηση οποιωνδήποτε παραγόντων που δημιουργούν, αντικειμενικά και τεκμηριωμένα, διακρίσεις και εμπόδια στην ισότιμη πρόσβαση όσων επιθυμούν και διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς έργων

5. την εφαρμογή κανόνων δικαίου και το σεβασμό στις κοινοτικές αρχές για την ανάθεση έργων

6. τη δημιουργία συνθηκών σε όλο το κύκλο ζωής των έργων (χρηματοδότηση, προμήθεια, λειτουργία) ώστε τα έργα να υλοποιούνται με αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και με τη μέγιστη δυνατή δημόσια αξία

7. την αξιόπιστη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου του ΕΣΠΑ και την καταπολέμηση της κακοδιαχείρισης από όλους τους εμπλεκόμενους

8. την αποφυγή επιβάρυνσης του τακτικού προϋπολογισμού συνεπεία αστοχιών, παραλείψεων, διοικητικής αδράνειας και μη ανάληψης της «ιδιοκτησίας» των στόχων και μέσων των έργων καθώς και

9. τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πολύτιμων πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ)

καλούν όλους, ιδιαίτερα στις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες καθώς και στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διοίκησης, της διαφάνειας στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων  και της από κοινού διαχείρισης («shared management responsibility”) των πιστώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, με οριοθετημένες αναλογικές ευθύνες, να σεβαστούν τις παραπάνω αρχές και επιδιώξεις όλων εκείνων που επιθυμούν τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των έργων, η οποία βασίζεται στη ενθάρρυνση υγιούς ανταγωνισμού.

Ιδιαίτερα, καλούν:


- τους θεσμικούς εταίρους (Φορείς Άσκησης Πολιτικής και εποπτεύοντες των Δικαιούχων έργων του Προγράμματος, Φορείς Χρηματοδότησης (ΠΔΕ), Δικαιούχους / Αναθέτουσες Αρχές)

 • να σταθμίζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό του έργου με τις απαιτήσεις που εισάγουν στις διακηρύξεις, όσον αφορά στα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης καθώς και στις απολύτως απαραίτητες λειτουργικές (σε πλήθος και σημασία) προδιαγραφές
 • να μην καταφεύγουν σε εξαντλητικής λεπτομέρειας τεχνικές προδιαγραφές, αλλά να χρησιμοποιούν λειτουργικές προδιαγραφές επιδόσεων, που είναι ανάλογες με το σκοπό του συνολικού αντικειμένου του έργου και της αναμενόμενης ζήτησης των υπηρεσιών
 • να υιοθετούν πρακτικές που έχουν ως σκοπό να προλαμβάνουν παρά να θεραπεύουν τις συνέπειες από αβλεψίες, λανθάνουσες προδιαγραφές, οι οποίες προσδιορίζουν, πολλές φορές, με ευφάνταστο και συγκεκαλυμμένο τρόπο, συγκεκριμένα προϊόντα, κατασκευαστικά πρότυπα, κοκ.
 • εφόσον δεν διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες, να επιδιώκουν μόνο όπου απαιτείται, άντληση εξειδικευμένων γνώσεων για τη συγγραφή σημείων των διακηρύξεων από εξακριβωμένα ουδέτερες και αντικειμενικές τρίτες πηγές. Τα σημεία αυτά επανελέγχονται πριν την «τελική» έκδοση ως προς το κατά πόσο εναρμονίζονται στο σύνολο της παρέμβασης
 • να αιτιολογούν τεκμηριωμένα τις «τελικές» επιλογές τους, σε συνέχεια σχολίων που λαμβάνουν από τη δημόσια διαβούλευση
 • να δημοσιεύουν το έντυπο απαντήσεων τους στα σχόλια κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου οι συμμετέχοντες, να γνωρίζουν με ποιά αιτιολογία έγιναν οι επιλογές στα «τελικά» σχέδια διακηρύξεων
 • να συνεργάζονται με τη Ειδική Υπηρεσία σε όλα τα στάδια και επί οποιασδήποτε απορίας, καθώς και να αξιοποιούν κριτικά το διαθέσιμο «υπόδειγμα» διακηρύξεων
 • να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και κατ’ ουσίαν τους εποπτευόμενους φορείς ως προς το αν και κατά πόσο ο τρόπος που υλοποιούν τα έργα –τα οποία έχουν συναινέσει να χρηματοδοτήσουν με την ανάλογη δέσμευση πόρων από το ΠΔΕ-, διασφαλίζουν τον αναμενόμενο, θετικό αντίκτυπο στις δημόσιες πολιτικές που υλοποιούν

- τους λοιπούς συντελεστές (εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρείες πληροφορικής, πανεπιστήμια, κτλ.)

 • να συμβάλλουν με την τήρηση της δεοντολογίας του χώρου που αντιπροσωπεύουν στην εξουδετέρωση φαινομένων που προκαλούν σημαντική δυσλειτουργία στην εκδήλωση του υγιούς ανταγωνισμού και βλάβη στο δημόσιο συμφέρον (τόσο κατά την ανάληψη έργων όσο και στη μετέπειτα βιωσιμότητα τους)
 • να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία των δημόσιων διαβουλεύσεων σχεδίων διακηρύξεων που τους ενδιαφέρουν
 • να καταθέτουν τις απόψεις τους συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο, με εποικοδομητικό τρόπο και προτάσεις.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» διαβεβαιώνουν ότι θα στηρίξουν κάθε προσπάθεια ομαλής, αποτελεσματικής και θεσμικά κατοχυρωμένης υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Δρώντας, ωστόσο, προληπτικά, βάσει τεκμηρίων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ, είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει τις συνέπειες από πράξεις ή παραλείψεις που δεν συνάδουν με τις παραπάνω αρχές.

Σχετικά Αρχεία