Ετήσια Εκδήλωση του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση «Επενδύοντας στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας μέσα από τα αποτελέσματα των δράσεων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/12/2013

digital-plan-annual-event-2013Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 19.12.2013 από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση στην Αθήνα, (ξενοδοχείο Divani Caravel), η Ετήσια Εκδήλωση του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση με τίτλο «Επενδύοντας στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας μέσα από τα αποτελέσματα των δράσεων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση».

Στην εκδήλωση, που παρακολούθησαν εκπρόσωποι φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, προέδρευσε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κος Μ. Δασκαλάκης και απεύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κος Γ. Γιαννούσης.

Στην εκδήλωση υπογραμμίστηκε η σημασία του κλάδου και της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη της χώρας με βάση δυο κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία έχουν αναδειχθεί και σε μελέτες διεθνών οργανισμών:

  1. Το υπερβάλλον δυναμικό επιστημόνων ΤΠΕ που διαθέτει η χώρα, σε σχέση με όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε.,
  2. Η δυνατότητα ανάπτυξης προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, χωρίς την απαίτηση σε σημαντικές επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, αξιοποιώντας κυρίως το ανθρώπινο κεφάλαιο

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κος Μ. Δασκαλάκης τόνισε την απόλυτη ανάγκη για ένα Ενιαίο Συνονιστικό Κέντρο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για θέματα όπως η υιοθέτηση τεχνολογιών, η αποφυγή επικαλύψεων, η  διαλειτουργικότητα, η επιλογή υποδομών /υπηρεσιών, κ.α., προκειμένου να αποφευχθούν οι αστοχίες και να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες του παρελθόντος.

Επισημάνθηκε περαιτέρω ότι η υλοποίηση του Γ’ ΚΠΣ (μέσω του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας») αλλά και του ΕΣΠΑ είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σε όλο το δημόσιο τομέα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών που μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν απολύτως ανύπαρκτες. Το ΕΠ ΚτΠ συνέβαλε καθοριστικά στην επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών και την αύξηση τους στην Ελλάδα με τον υψηλότερο ρυθμό στην Ε.Ε. για τρία συνεχή έτη, μειώνοντας σημαντικά το ψηφιακό χάσμα με την Ε.Ε. των 27. Αντίστοιχη ανάπτυξη υπήρξε και στην υιοθέτηση της χρήσης Η/Υ και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στην τρέχουσα περίοδο 2007-2013, υλοποιούνται σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων στον τομέα των ΤΠΕ, αρκετές από τις οποίες παρά τα προβλήματα, υλοποιούνται και αναμένεται να ολοκληρωθούν έγκαιρα.

Υπογραμμίστηκε, συμπερασματικά, ότι η ύπαρξη μιας μόνιμης δομής ως Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου, με εμπειρία στις ΤΠΕ που θα μπορέσει να συνολικά τις ΤΠΕ ως Τεχνολογίες, Υποδομές και μέσο Ανάπτυξης , σε συνδυασμό με τη στοχευμένη αξιοποίηση των πόρων μέσω ενός διακριτού χρηματοδοτικού εργαλείου μπορεί να δώσει αποτελέσματα και να βελτιώσει την απόδοση της υλοποίησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση εξάλλου έχουν κινηθεί και οι διαπιστώσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής. Η αποσπασματική αντιμετώπιση των ΤΠΕ, όπως συνέβη  στο Α’ και Β’ ΚΠΣ αλλά και σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές (παρεμβάσεις για μείωση ψηφιακού χάσματος, ψηφιακού εγγραμματισμού) στο ΕΣΠΑ, οδηγεί σε περαιτέρω αποδυνάμωση της δυνατότητας ενιαίας πολιτικής και αποτελεσματικής υλοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ.

Τονίστηκε επίσης η λειτουργία ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων δικαιούχων, της αγοράς, των επαγγελματιών ΤΠΕ και της TFGR, με αντικείμενο προτάσεις διαμόρφωσης νέου θεσμικού πλαισίου για τις ΤΠΕ. Οι προτάσεις διακρίνονται σε άμεσης υλοποίησης και σε αυτές που αφορούν στην περίοδο 2014-2020. Σύντομα η υλοποίηση τους θα είναι πραγματικότητα.

Ακολούθησε παρουσίαση πράξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή / και ολοκληρώνονται σε θεματικές ενότητες όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οι ψηφιακές υπηρεσίες για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, την ανάδειξη του Πολιτισμού, την Κοινωνική Πρόνοια, τη Δικαιοσύνη, τα Μέσα Μεταφοράς αλλά και ψηφιακές δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.

Ειδικότερα παρουσιάσθηκαν μεγάλα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως το έργο ΕLENXIS ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του ελεγκτικού μηχανισμού για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Σημαντικές υπηρεσίες για την λειτουργία της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως η ηλεκτρονική διαχείριση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, υπηρεσία η οποία έχει συμβάλλει σε μια ετήσια μείωση κόστους διανομής ύψους 14.000.000 ευρώ και άμεση διανομή συγγραμμάτων σε 250.000 φοιτητές και η υπηρεσία ωκεανός που συμβάλλει στη μείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους της ακαδημαϊκής κοινότητας στις προμήθειες διακομιστών από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, μέσω της διαχείρισης και διάθεσης των υπολογιστικών υποδομών σε κεντρικό επίπεδο από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

Παρουσιάσθηκαν επίσης ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης με τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου και άλλες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, δικαστικών λειτουργών και πολιτών μέσα από ένα δυναμικό διαδικτυακό εργαλείο οργάνωσης των πληροφοριών και δικτύωσης των λειτουργών της, με τίτλο "Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος".

Τέλος, το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα αποτελέσει σύντομα μέρος της ζωής των αθηναίων πολιτών, δεδομένου ότι με τις ηλεκτρονικές έξυπνες κάρτες και τις 1.000 έξυπνες στάσεις αναμένεται ο εκσυγχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε μέσω του www.hellasnews.tv/live/. Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.digitalplan.gov.gr.

Σχετικά Αρχεία