Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Συνεργασίας σχετικά με τις Προσκλήσεις 31 και 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/10/2012
Επικαιροποιημένο Πλαίσιο Συνεργασίας σχετικά με τις Προσκλήσεις 31 και 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» καλεί τους δικαιούχους ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 31 και 31.2 να ακολουθήσουν τις απαραίτητες οδηγίες για την υπογραφή του επικαιροποιημένου Πλαισίου Συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τον σχετικό ειδικό όρο του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της ενταγμένης πράξης.

Το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Συνεργασίας, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται, εξειδικεύει και συγκεκριμενοποιεί το αρχικό πλαίσιο ως εξής:

  • συμπεριλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το «Πλαίσιο Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων» των ενταγμένων πράξεων στις Προσκλήσεις 31 και 31.2, είτε αυτές υλοποιούνται με αυτεπιστασία είτε με διαγωνισμό.
  • εξειδικεύει τον τρόπο παροχής των δεδομένων και μεταδεδομένων, σύμφωνα με τους όρους των Προσκλήσεων 31 και 31.2
  • προσδιορίζει την υποχρέωση του ΕΚΤ να εξετάζει την τήρηση των προδιαγραφών του «Πλαισίου Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων» των ενταγμένων πράξεων στις Π31 και Π31.2, με αυτοματοποιημένη διαδικασία και σε προκαθορισμένο χρόνο
  • επισημαίνει τη δυνατότητα των φορέων να αξιοποιήσουν το σύνολο των λειτουργικοτήτων της υποδομής αποθετηρίου ως υπηρεσίας του ΕΚΤ.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του επικαιροποιημένου Πλαισίου Συνεργασίας

Α)       Για τη συμπλήρωση του Πλαισίου Συνεργασίας οι Δικαιούχοι καλούνται να αποστείλουν έως και την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012, στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosklisi31@ekt.gr, με την επισήμανση ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, τα κάτωθι στοιχεία:

  1. Συμπληρωμένη την ακόλουθη  παράγραφο:

«…………………… (Δικαιούχος) που εδρεύει στ.. (πόλη),  διεύθυνση TK …………………, στο παρόν εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. ……………………………………, τίτλος……………………. και θα καλείται εφεξής «Δικαιούχος»

η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τίτλο του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου και την έδρα του, όπως φαίνεται στο καταστατικό του.

  1. Στοιχεία δημοσίευσης καταστατικού του Δικαιούχου (αριθμό & τεύχος ΦΕΚ, ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ).
  2. Την Οριστική Απόφαση Ένταξης Πράξης του Δικαιούχου (σκαναρισμένο αντίγραφο).
  3. Συμπληρωμένη την ακόλουθη  παράγραφο:

«Ως εκπρόσωπος από την πλευρά του Δικαιούχου ορίζεται ο/η ……., ……..τίτλος……. με αναπληρωτή/ώτρια τον/την …………., τίτλος……...»

  1. Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο) υπεύθυνου επικοινωνίας για τον Δικαιούχο.

Β)       Στη συνέχεια το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα αποστείλει το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον κάθε Δικαιούχο το Πλαίσιο Συνεργασίας συνοδευόμενο από τις απαραίτητες οδηγίες για την υπογραφή του.

Γ)       Το επικαιροποιημένο Πλαίσιο Συνεργασίας θα πρέπει να κατατεθεί υπογεγραμμένο σε τρία αντίγραφα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012.

Δ)       Εν συνεχεία, με την ολοκλήρωση της υπογραφής του Πλαισίου Συνεργασίας και από τα δύο μέρη (Δικαιούχο και ΕΚΤ),  το ΕΚΤ θα αποστείλει τα υπογεγραμμένα πλαίσια στην ΕΥΔ ΨΣ και στον Δικαιούχο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των ζητούμενων στοιχείων, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων, δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για την διατύπωση γνώμης της ΕΥΔ επί των φακέλων προέγκρισης των πράξεων.