Ενημέρωση για τη Στρατηγική Καταπολέμησης της Απάτης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/08/2014
Ενημέρωση για τη Στρατηγική Καταπολέμησης της Απάτης

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας θεωρεί ότι η αντιμετώπιση της απάτης γενικά, αλλά και στο ειδικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είναι ζήτημα κρίσιμης σημασίας.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ) εχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, η οποία και έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

H Εθνική αυτή Στρατηγική βασίζεται στους Άξονες: Πρόλησης - Ανίχνευσης - Απόκρισης και περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους:

1. Προώθηση και Καθιέρωση Ηθικής Κουλτούρας

2. Αποτελσματική Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Εθνικών Αρχών

3. Αποτελεσματική Συνεργασία με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς

4. Ενίσχυση της Διαφάνειας

5. Ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της ΠΠ 2014-2020